dnes je 22.6.2024

Input:

76/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů, platné do 31.5.1951

č. 76/1945 Zb.
[zrušené č. 57/1950 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. září 1945
o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Po dobu mimořádných hospodářských poměrů jsou okresní národní výbory oprávněny požadovati dopravní prostředky pro zvlášť důležité účely hospodářské, na př. pro kampaň cukrovarů, pro sklizeň bramborů a pro odvoz uhlí.
(2) Dopravními prostředky se rozumějí koně a jiná tažná zvířata, vozidla pro zvířecí potah, nákladní motorová vozidla a vhodná plavidla (vše i s příslušenstvím).
§ 2.
(1) Každý držitel dopravního prostředku, pokud není podle tohoto dekretu osvobozen, jest povinen svoje dopravní prostředky přihlásiti k soupisu podle vyhlášky vydané o tom okresním národním výborem a na povolání je buď odevzdati k používání v určené době a na stanoveném místě, nebo sám svými dopravními prostředky provésti nebo dáti provésti nařízené odvozy.
(2) Držitelem se rozumí vlastník dopravního prostředku, a není-li dopravní prostředek u něho, osoba, která jej má ve své moci. Povinnosti podléhá i držitel cizí státní příslušnosti.
(3) Sepsány a povolány nebudou dopravní prostředky,
a) jež jsou v držení osob požívajících práva exteritoriality,
b) jež jsou v užívání branné moci a spřátelených armád,
c) patřící státu, státním podnikům a ústavům, svazkům územní samosprávy a podnikatelům poštovních jízd.
§ 3.
(1) Stanoviti všeobecné směrnice pro povolání dopravních prostředků přísluší ministerstvu dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem příslušným se zřetelem na hospodářské poměry a po slyšení Jednotného svazu českých zemědělců. Při tom jest dbáti podle možnosti stejnoměrného zařízení jednotlivých okresů.
(2) Dopravní prostředky budou povolány pro potřebu místních národních výborů, jiných orgánů, osob nebo podniků podle všeobecných směrnic k tomu oprávněných.
(3) Je-li třeba dopravních prostředků pro potřeby branné moci, nutno především vyhověti jejím požadavkům.
§ 4.
(1) Vydání dopravního prostředku, po případě provedení odvozu, uloží se držiteli zpravidla písemně.
(2) Dopravní prostředky třeba poskytnouti i s příslušenstvím, k němuž náleží zejména postroje, sedla, pohonné hmoty a obvyklý výstroj.
(3) Při ukládání tohoto plnění třeba přihlížeti co možná k stejnoměrnému rozvrstvení v celém okresu nebo jeho části přilehlé k dopravnímu středisku, jakož i k tomu, aby tím nebyl ohrožen chod hospodářství nebo podniku držitele, zejména jde-li o podnik důležitý pro veřejnost.
§ 5.
(1) Převzíti dopravní prostředek přísluší orgánu nebo osobě určené okresním národním výborem. Není-li držitel znám nebo není-li přítomen sám ani zástupce jím zmocněný, převezme se dopravní prostředek v přítomnosti zástupce místního národního výboru.
(2) Dopravní prostředky třeba po zániku potřeby držiteli vrátiti. Nelze-li z jakéhokoli důvodu vrátiti dopravní prostředek, ponechá se prozatím v opatrování místního národního výboru na náklad a nebezpečí dřívějšího držitele.
§ 6.
(1) Okresní národní výbor stanoví na návrh držitele za užívání dopravního