dnes je 19.7.2024

Input:

76/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

76/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. decembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) dvojplášťovou nádržou nádrž, ktorá má dva samostatné plášte,
b) skladovacou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou určená na skladovanie,
c) technologickou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou, ktorá je trvalo spojená s technologickým zariadením a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť,
d) podzemnou nádržou nádrž, ktorá je okrem horných manipulačných otvorov pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,
e) nadzemnou nádržou nádrž, ktorá nie je pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,
f) nádržou zvonku vizuálne kontrolovateľnou nádrž, u ktorej je možno kontrolovať všetky vonkajšie steny, patria sem aj nádrže stojaté, postavené na podlahe, nádrže s povrchom obaleným tepelnou izoláciou krytou odnímateľným obalom,
g) nádržou zvonku vizuálne nekontrolovateľnou nádrž, ktorej povrch je krytý stavebnou konštrukciou alebo vrstvou zeminy bez možnosti kontroly vonkajších stien,
h) zbernou nádržou stavebná úprava na dne alebo podlahe záchytnej nádrže vyhotovená stavebnou technológiou umožňujúcou vyčerpávanie zachytených znečisťujúcich látok,
i) manipulačnou plochou plocha určená na stáčanie alebo na plnenie znečisťujúcej látky vrátane technologického zariadenia súvisiaceho s prevádzkou stáčacieho alebo plniaceho priestoru,
j) záchytnou nádržou nádrž určená na zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré uniknú alebo sú vypustené pri havarijných stavoch z nádrže, kontajnera, obalu alebo technologického zariadenia.“.
2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou“.
3. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie znečisťujúcich látok, okrem technologickej nádrže, musí byť umiestnená v záchytnej nádrži. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže