Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 77/2017 Zb. ÚS., PORUŠENIE POVINNOSTI USTANOVENEJ V ČL. 9 ODS. 14 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z.Z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ODMIETNUTÍM OZNÁMIŤ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VÝZNAM PRE KONANIE A ROZHODNUTIE PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA

č. 77/2017 Zb. ÚS.
I. ÚS 51/2017
PORUŠENIE POVINNOSTI USTANOVENEJ V ČL. 9 ODS. 14 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z.Z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ODMIETNUTÍM OZNÁMIŤ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VÝZNAM PRE KONANIE A ROZHODNUTIE PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA
Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto informáciou disponuje predovšetkým samotný navrhovateľ. Orgán vykonávajúci konanie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov má povinnosť náležite zistiť skutkový stav a vykonať potrebné dokazovanie, a to aj vo vzťahu k určeniu správnej výšky pokuty v záujme toho, aby sa predišlo jej prípadnému spochybňovaniu.
(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 51/2017 z 25. januára 2017)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. januára 2017 predbežne prerokoval návrh J. G., zastúpeného advokátom JUDr. Ing. Ivanom Katonom, PhD., LL.M., advokátska kancelária, G. Czuczora 4, Nové Zámky, na preskúmanie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce K. z 2. decembra 2016 podľa čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a takto
rozhodol:
Návrh J. G. odmieta ako zjavne neopodstatnený.
Odôvodnenie:
I.
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 22. decembra 2016 doručený návrh J. G. (ďalej len „navrhovateľ“), na preskúmanie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce K. (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“) z 2. decembra 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) podľa čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“ alebo „ústavný zákon“).
2. Z návrhu a jeho príloh vyplýva, že obecné zastupiteľstvo na základe zistení a podnetu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva obce K. (ďalej len „komisia“) začalo v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona z vlastnej iniciatívy konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov prijatím uznesenia č. 313/2016 z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 9. septembra 2016 proti navrhovateľovi ako starostovi obce K. za celkovo šesť porušení ústavného zákona. Napadnutým rozhodnutím, ktoré bolo schválené uznesením č. 335/2016 z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 2. decembra 2016, bola navrhovateľovi uložená pokuta v sume 2 209 € zodpovedajúcej jeho mesačnému platu za porušenie
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore