dnes je 30.9.2023

Input:

79/1946 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících

č. 79/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohlížitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.
Podle § 15 vl. nař. č. 437/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československé se usnesla dne 16. dubna 1946 takto:
Čl. I.
1. Sazby uvedené v § 1, odst. 2 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušné ustanovení zní:
„(2) Těmto veterinářům a prohlížitelům (odstavec 1) náleží za výkon prohlídky odměna podle sazeb uvedených v § 3 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád pro prohlídky masa), nesmí však činiti za jeden den prohlídky u veterinářů méně než 22 Kčs, u prohlížitelů méně než 15 Kčs. Výlohy spojené s prohlídkou se hradí veterinářům částkou 5 Kčs a prohlížitelům částkou 4 Kčs za každý km skutečně vykonané cesty. Kromě toho se jim hradí skutečné výlohy spojené s odesláním vzorků k bakteriologickému vyšetření. Tyto platy se jim poukazují prostřednictvím Poštovní spořitelny k prvému dni v měsíci podle počtu prohlídek, které vykonali v měsíci předminulém.“
2. Sazby uvedené v § 2, odst. 3 až 6 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:
„(3) Přesahoval-li by měsíční plat veterináře, vypočtený podle ustanovení odstavce 2, částku 4.000 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady prohlídek jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční plat přesahuje 4.000 Kčs, 20 % a z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20 % více.
(4) Přesahoval-li by měsíční plat prohlížitele, vypočtený podle ustanovení odstavce 2, částku 3.000 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady prohlídek jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční plat přesahuje 3.000 Kčs, 20 % a z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20 % více.
(5) Jestliže však průměrný měsíční plat, vyplývající z ročního součtu platů, nepřevyšuje u veterináře 4.000 Kčs, po případě u prohlížitele 3.000 Kčs, může týž do 1. března následujícího roku požádati, aby k platům v minulém roce vyplaceným mu bylo doplaceno tolik, aby jeho průměrný měsíční plat za minulý rok dosáhl výše uvedené částky. Tento doplatek nesmí však činiti více, než kolik mu bylo v minulém roce podle odstavce 3, případně 4 sraženo.
(6) Veterinářům a prohlížitelům, zaměstnaným na výpomoc na velkých jatkách, poskytuje se odměna za prohlídky podle času k ní přičteného, a to za každou dokončenou půl hodinu u veterinářů částkou 21 Kčs, u prohlížitelů .. Kčs. Hodinový výkon určí podle potřeby ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem financí.“
3. Sazby uvedené v § 7 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušné ustanovení zní:
„Odměna za úkony, konané mimo zaměstnávající obec.
Obecním veterinářům a prohlížitelům, kteří jsou ustanoveni na