Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2019

79/2015 Z.z.
zákon
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 90 a § 135a
313/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
90/2017 Z. z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
90/2017 Z. z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 54
292/2017 Z. z.
1. 12. 2017
dopĺňa § 134
292/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 246 novelizačných bodov
292/2017 Z. z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 20
106/2018 Z. z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 90, §100 a poznámku pod čiarou
208/2018 Z. z.
1. 8. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
312/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 119 novelizačných bodov
312/2018 Z. z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 27, § 28 a § 59
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f) nakladanie s komunálnym odpadom,
g) cezhraničný pohyb odpadov,
h) informačný systém odpadového hospodárstva,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
k) činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve v súlade s osobitným predpisom1a) alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,3)
d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore