dnes je 2.12.2023

Input:

8/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, platné do 22.10.1996

č. 8/1963 Zb.
[zrušené č. 127/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1962
o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
Podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 6. dubna 1960 byla výměnou nót uzavřena dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací a vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění.
Znění nóty ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 26. dubna 1960, jakož i český překlad nóty švýcarského vyslanectví téhož data se vyhlašují současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
I
Nóta ministerstva zahraničních věcí Československé republiky
„Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu švýcarskému vyslanectví v Praze a má čest mu sdělit:
1. Československá vláda, používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sbírky ve znění zákona č. 59/1956 Sbírky a podle § 23 zákona číslo 78/1952 Sbírky ve znění zákona číslo 71/1957 Sbírky prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že švýcarské letecké podniky jsou osvobozeny v Československu od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z movitého jmění.
2. Osvobození podle odstavce 1 se rovněž vztahuje na švýcarské letecké podniky, které jsou účastníky některého „poolu“, některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.
3. „Provozováním letecké dopravy“ je třeba rozumět leteckou dopravu osob a věcí provozovanou po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v charteru.
4. „Švýcarským podnikem“ je třeba rozumět letecké podniky, jejichž skutečné vedení je ve Švýcarsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami švýcarské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště ve Švýcarsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými - včetně těch, v nichž má Švýcarská konfederace nebo některý z jejich kantonů účast - zřízenými podle zákonů platných ve Švýcarsku, anebo Švýcarskou konfederací.
5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat na československé daně vyměřované za období po 31. prosinci 1957.
6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení vyrozuměním, které zašle švýcarské spolkové radě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.
Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo švýcarské vyslanectví svojí hlubokou úctou.
V Praze dne 26. dubna 1960
Švýcarské vyslanectví Praha“
II
Nóta švýcarského vyslanectví:
„Švýcarské vyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit:
1. Švýcarská spolková rada, používajíc plných mocí podle spolkového výnosu z 1. října 1952, který ji opravňuje k výměně prohlášení o vzájemnosti ve věci zdanění podniků