dnes je 8.12.2023

Input:

8/1970 Zb., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie, v znení účinnom k 1.1.1971

8/1970 Zb.
[zrušené č. 111/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 3. februára 1970,
ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach s príspevku na sociálne zabezpečenie
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
153/1970 Z. z.
1. 1. 1971
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 40 zákona č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „zákon“):
Článok 1
Daňovníci
K § 2 zákona
(1) Organizácie uvedené v § 2 ods. 1 zákona sú daňovníkmi dane zo zisku a dane z majetku - pokiaľ zákon neustanovuje inak - bez ohľadu na ich organizačné začlenenie a bez ohľadu na to, ktoré ústredné orgány alebo národné výbory ich riadia.
(2) Za priemyselnú alebo stavebnú činnosť podľa zmyslu zákona sa považuje aj činnosť organizácií geologického prieskumu; za priemyselnú alebo stavebnú činnosť sa však nepovažuje činnosť podnikov podliehajúcich generálnemu riaditeľovi Vodné toky, vodohospodárskych organizácií riadených národnými výbormi, ďalej činnosť podnikov Krajská vodohospodárska správa Banská Bystrica, Východoslovenské vodovody a kanalizácie Košice, Ústredie umeleckých remesiel a Divadelná služba.
(3) Na posúdenie, či objem výkonov priemyselnej alebo stavebnej činnosti, prípadne súhrn objemov týchto činností presahuje polovicu celkových výkonov, je rozhodujúci pomer tržieb z priemyselnej a stavebnej činnosti k celkovým tržbám z výrobných činností*) dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku; u daňovníkov, ktorí vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia, je rozhodujúci pomer týchto tržieb v pláne organizácie.
(4) Odborové (generálne) riaditeľstvá, ktoré sú daňovníkmi dane zo zisku a dane z majetku, platia daň zo zisku a daň z majetku, len ak ide o zisk z ich vlastnej činnosti a z vlastného majetku. Na posúdenie toho, či zákonu podliehajú odborové (generálne) riaditeľstvá, je rozhodujúci počet podriadených organizácií podliehajúcich týmto daniam na začiatku zdaňovacieho obdobia.
(5) Organizáciami zahraničného obchodu sa rozumejú:
a) organizácie (podniky) zriadené podľa predpisov o štátnej organizácii zahraničného obchodu;**)
b) ostatné organizácie (podniky), ktoré vykonávajú zahraničný obchod ako hlavnú činnosť.
Článok 2
Pripočítateľné položky
K § 5 zákona
(1) Príspevkami pod písmenom a) č. 1 zákona, ak k ich úhrade nie je daňovník povinný podľa právnych predpisov, sú napr. príspevky na dobrovoľné poistenie pracujúcich v Štátnej poisťovni, príspevky dobrovoľným záujmovým alebo účelovým združeniam, nie však napr. príspevky odborovým riaditeľstvám na úhradu nákladov na ich činnosť.
(2) Tvorba alebo zvýšenie stavu rezerv je pripočítateľnou položkou vtedy, ak sa účtuje na ťarchu nákladov daňovníka v rozpore s právnymi predpismi. Jednotlivé druhy rezerv, ktoré právne predpisy dovoľujú tvoriť, sú určené v smerniciach k jednotnej účtovnej osnove v národnom hospodárstve.
(3) Znovurozdelenie prostriedkov***) sa vykonáva zo zisku po zdanení. U príjemcov sa prijaté sumy zo znovurozdelenia prostriedkov nezdaňujú.