Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

8/2019 F.s., Etický kódex pre výkon vnútorného auditu

8/2019 F. s.
Etický kódex pre výkon vnútorného auditu
č. MF/012321/2019-1411
ÚVOD
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) vydáva etický kódex pre výkon vnútorného auditu (ďalej len „etický kódex“), ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný audit v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. (ďalej len „audítor“).
Tento etický kódex stanovuje, na základe všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku, základné princípy a pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné a dôležité pri výkone vnútorného auditu.
Od audítora sa očakáva, že pri komunikácii so zamestnancami povinnej osoby a tretími osobami a pri výkone vnútorného auditu a iných činnostiach, súvisiacich s vnútornými auditmi, uplatňuje nasledujúce základné princípy:
I. PRINCÍP NEZÁVISLOSTI
Je nevyhnutné, aby audítor pri výkone vnútorného auditu zachovával svoju nezávislosť ako jeden z najdôležitejších atribútov audítorskej činnosti a dbal na to, aby sa jeho osobné záujmy a ambície nestali prekážkou pre objektívne a nezávislé hodnotenie oblastí overovaných vnútorným auditom.
Pravidlá správania sa audítora pri výkone vnútorného auditu:
1. zdrží sa konania, ktoré by ho pri výkone vnútorného auditu mohlo ovplyvniť, a tak spochybniť jeho nezávislosť a objektívnosť;
2. zachováva si nezávislosť a nestrannosť od činností, ktoré súvisia s vnútorným auditom;
3. správa sa nestranne a nezaujato a vyhýba sa kontaktom, ktoré by ho mohli ovplyvniť, kompromitovať alebo ohroziť jeho schopnosť konať nezávisle a nestranne od overovaných skutočností a chráni si svoju nezávislosť aj pred politickým ovplyvňovaním;
4. vyhýba sa vzniku situácií, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov (napr. odmietaním darov a iných výhod), ktoré by mohli mať vplyv na jeho nezávislosť, a tak ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny úsudok;
5. ak je mu známa skutočnosť, zakladajúca pochybnosť o predpojatosti so zreteľom na jeho vzťah k povinnej osobe, tretej osobe alebo k cieľom vnútorného auditu, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť písomne štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
II. PRINCÍP ČESTNOSTI
Čestnosť audítora je východiskom pre vybudovanie dôvery pri výkone vnútorného auditu, čím sa vytvára základ pre dôveryhodnosť výsledkov jeho audítorskej činnosti.
Pravidlá správania sa audítora pri výkone vnútorného auditu:
1. vykonáva svoju prácu čestne, dôsledne a zodpovedne;
2. svoju profesiu vykonáva v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými štandardami pre profesionálnu prax interného auditu, ostatnými medzinárodne uznávanými audítorskými štandardami a ustanoveniami tohto etického kódexu;
3. nezapája sa do žiadnej nezákonnej činnosti a zdrží sa konania, ktoré by ho mohlo ovplyvniť pri výkone vnútorného auditu.
III. PRINCÍP OBJEKTÍVNOSTI
Audítor preukazuje svoju profesionálnu odbornú objektivitu pri zhromažďovaní, vyhodnocovaní a podávaní informácií o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore