dnes je 26.5.2022

Input:

8/2021 F.s., Dodatok č. 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej repbuliky

8/2021 F. s.
Dodatok č. 3
k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Článok I
V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) a s cieľom jednotného postupu pri zúčtovaní dotácií za rok 2020 sa Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 a 2 mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
2. V § 1 ods. 4 písm. a) znie: „a) dotácie na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcich rokoch“. 3. V § 2 ods.
3 znie: „3. Tlačivo na zúčtovanie dotácie za rok 2020 predkladá príjemca dotácie do 31. augusta 2021, a to aj v prípade, ak dotácia na kapitálové výdavky nebola v predchádzajúcom období použitá a bola ponechaná na použitie v bežnom roku. Ak dotácia na bežné výdavky, ktorá bola poskytnutá po 31. júli predchádzajúceho roka, bola čerpaná do konca marca bežného roka, zúčtuje sa, akoby bola použitá v predchádzajúcom roku.“
4. § 2 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie: „8. Ak na základe ustanovenia § 33aa zákona č. 67/2020 Z. z. nemožno vykonať zúčtovanie dotácie na bežné výdavky poskytnutej príjemcovi po 31. júli 2020 v termínoch určených týmto pokynom, bude dotácia na bežné výdavky predmetom zúčtovania za rok 2021. O tejto skutočnosti príjemca dotácie informuje ministerstvo financií prostredníctvom tlačiva na zúčtovanie dotácie za rok 2020 v termíne uvedenom v § 2 ods. 3 tohto pokynu“.
5. V § 3 ods. 1 sa slová „do 31. augusta 2020“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2021“.
6. V § 3 ods. 2 sa v prvej vete za slová „Ministerstva financií SR“ vkladajú slová „a zaslať ministerstvu financií“.
7. V § 3 ods. 2 sa v tretej vete za slová „ministerstvu financií elektronicky“ vkladajú slová „do jednej z elektronických schránok uvedených na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk“.
8. V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová „Ministerstva financií SR“ vkladajú slová „a zaslať ministerstvu financií“.
9. V § 4 ods. 2 sa v tretej vete za slová „ministerstvu financií elektronicky“ vkladajú slová „do jednej z elektronických schránok uvedených na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk“.
Článok II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi a uplatňuje sa na zúčtovanie dotácií za rok 2020.
 
Radovan Majerský, v. r.
 
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky