dnes je 20.7.2024

Input:

81/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

81/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z., vyhlášky č. 423/2019 Z. z., vyhlášky č. 403/2020 Z. z., vyhlášky č. 462/2021 Z. z. a vyhlášky č. 238/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 47 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie L3e,
2. kategórie L4e,
3. kategórie L5e,
4. kategórie L6e,
5. kategórie L7e,
6. kategórie O2,
7. kategórie Ta,
8. kategórie R2,
9. kategórie R3a,
10. kategórie R4a,“.
2. V § 47 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú prvý bod až siedmy bod.

Doterajší ôsmy bod až dvanásty bod sa označujú ako prvý bod až piaty bod.
3. Za § 56c sa vkladá § 56d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Technická kontrola vykonaná do 30. júna 2024 zostáva v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
 
Jozef Ráž v. r.