dnes je 20.7.2024

Input:

82/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z.

82/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z. sa mení takto:
1. Príloha č. 1 znie:
2. Príloha č. 1 znie:
3. V prílohách č. 3 až 5 názov tabuľky III.5. znie: „Investičná pomoc:“.
4. V prílohe č. 3 riadku 45. a tabuľke VII. riadku VII.3.8., v prílohe č. 4 riadku 40. a tabuľke VII. riadku VII.3.9., prílohe č. 5 riadku 28. a tabuľke VII. riadku VII.3.5. a prílohe č. 6 riadkoch 25., 33. a 34. sa vypúšťa slovo „regionálnej“.
5. V prílohe č. 3 tabuľke VII. sa vypúšťa riadok VII.2.5. Doterajší riadok VII.2.6. sa označuje ako riadok VII.2.5.
6. V prílohe č. 4 tabuľke VII. sa vypúšťa riadok VII.2.5.
7. V prílohe č. 6 nadpis časti IV. znie: „INVESTIČNÁ POMOC“.
8. V prílohe č. 6 nadpise časti VI. sa vypúšťa slovo „REGIONÁLNEJ“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2024 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.
 
Denisa Saková v. r.