Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

83/2021 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

83/2021 Z. z.
ZÁKON
z 3. februára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 395/2009 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 až 3 vrátane nadpisov § 1 a 2 znejú:
㤠1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku v Slovenskej republike, právne účinky tejto ochrany a konania vo veci označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2) Tento zákon upravuje aj vnútroštátny postup pri
a) podaní žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu, ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti,
b) podaní námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu,
c) zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku, potraviny, vína, aromatizovaného vínneho výrobku alebo liehoviny,
d) podaní žiadosti o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu.
(3) Právo na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vínne výrobky a liehoviny sa poskytuje výlučne podľa osobitného predpisu;1na vymáhanie práv z označenia pôvodu výrobku alebo zo zemepisného označenia výrobku zapísaného podľa osobitného predpisu1sa primerane použijú ustanovenia § 9 až 11.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine,
b) zemepisným označením výrobku
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore