dnes je 20.7.2024

Input:

84/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

84/2024 Z. z.
ZÁKON
z 25. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 417/2020 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 172/2023 Z. z. a zákona č. 280/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 1 500 eur; na účel poskytnutia tejto dotácie sa nezohľadňuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci poskytnutá podľa odseku 3.“.
2. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak bol z dôvodu živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku vyhlásený núdzový stav42aaalebo mimoriadna situácia,42abmožno žiadateľovi podľa odseku 1 v rámci toho istého vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci najviac v sume
a) 1 500 eur, alebo
b) 3 000 eur, ak v dôsledku toho istého vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie došlo k značným škodám na majetku; na základe jednej žiadosti možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci najviac v sume 1 500 eur.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42aa a 42ab znejú:

42aaČl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


42ab§ 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 9 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
4. § 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ministerstvo určuje prioritné krízové životné situácie a mimoriadne nepriaznivé sociálne situácie podľa odseku 1, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.“.
5. V § 9a ods. 2 písm. i) sa slová „služby alebo psychoterapiu“ nahrádzajú slovami „služby, psychologické poradenstvo, pedagogické poradenstvo, špeciálnopedagogické poradenstvo, psychoterapiu alebo podporné terapie“.
6. V § 9a odsek 5 znie:
„(5) Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí podľa
a) odseku 1 písm. a) až f) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur,
b) odseku 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 150 000 eur.“.
7. V § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 9 a § 14a ods. 1 sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 3“.
8. § 11 sa