dnes je 17.4.2024

Input:

85/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945

č. 85/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. dubna 1946,
kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé
o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.
Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 9. dubna 1946.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Oznámení
Národní banky Československé
o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.
Národní banka Československá vykonávajíc svoji působnost podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 139 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, počne dnem 3. května 1946 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek bankovky pětitisícikorunové s datem 1. listopadu 1945.
V Praze dne 9. dubna 1946.
Národní banka Československá
 
Dr. Jaroslav Nebesář v.r.
Dr. Murtin v.r.
Dr. Chmela v.r.
 
Popis
bankovky pětitisícikorunové s datem 1. listopadu 1945.
Bankovka jest vytištěna na velínovém papíře zvláštního složení, žlutavé barvy, bez vodotisku. Na rozšířeném okraji při jedné z kratších stran bankovky jsou do papírní hmoty vtroušená jemná červená a modrá vlákna. Bankovka jest 87 mm široká a 190 mm dlouhá.
Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, který jest na líci vlevo, na rubu vpravo rozšířen, aby barevná vlákna papíru byla zřetelněji viditelna.
Na líci jest tisk provede hnědočernou barvou. Plocha tiskového obrazce má za podklad jemné svislé čárkování, jež se od středu textu k oběma stranám znenáhla zhušťuje.
Vpravo na tomto podkladě jest pravoúhle ohraničená podobizna Bedřicha Smetany, rytá podle originálu Maxe Švabinského. Tvůrce české novověké hudby jest zde zpodoben ve věku, kdy byl na vrcholu své tvorby skladatelské, s hlavou téměř průčelně k diváku přivrácenou. Pod podobiznou jest nápis v tmavých písmenách:
„BEDŘICH SMETANA 1824 - 1884“.
Podobiznu provází dole pás ze snítek kvetoucího vavřínu, táhnoucí se podél celé dolní strany tiskového obrazce bankovky.

Vpravo od podobizny jest nahoře i dole menší světlá číslice „5000“.
V levé části tiskového obrazce jest text bankovky v tmavých velkých písmenách, s výjimkou slovního označení hodnoty, jež jest provedeno světlými velkými písmeny s tmavým stínem:
„TATO BANKOVKA PLATÍ PĚT TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH
V PRAZE DNE 1. LISTOPADU 1945.
NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
Dr. Jaroslav Nebesář
Dr. Murtin
Dr. L. Chmela
PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ“.
Po prvým podpisem zleva jest žlutavé označení serie bankovky zkratkou „S.“, dvoumístnou číslicí a velkým písmenem.
V pozadí textu jest jemná kresba československého heraldického lva z malého státního znaku, použitá zde dekorativně bez ohraničení konturou štítu.
Nahoře na rozšířeném okraji líce bankovky jest vodorovně čárkovaná číslice „5000“, dole pak podobná číslice uprostřed čtyřcípé růžice z jemných bílých a černých vlnovek. Nad růžicí jest šestimístné pořadové číslo bankovky v