dnes je 21.7.2024

Input:

85/1951 Sb., Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951

č. 85/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo dňa 22. októbra 1951
o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951.1)
Medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou bola v Budapešti dňa 6. marca 1951 uzavretá Smluva o právnej pomoci v občianských a trestných veciach, spolu so Záverečným protokolom k tejto Smluve.
Smluva a Záverečný protokol boly schválené Národným shormážděním dňa 12. júla 1951 a boly ratifikované prezidentom republiky dňa 8. septembra 1951. Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 10 októbra 1951.
Podľa svojho článku 88 Smluva so Záverečným protokolem nadobudne účinnosť mesiac po výmene ratifikačných listín, t. j. dňa 10. novembra 1951.
Znenie tejto Smluvy a Záverečného protokolu sa vyhlasuje v prílohe k Sbierke zákonov. 2)
 
Široký v. r.
 

Poznámky pod čiarou
2Na straně 266.