dnes je 20.7.2024

Input:

85/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

85/2024 Z. z.
ZÁKON
z 18. apríla 2024,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 337/2015 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z. a zákona č. 130/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7j sa vkladá § 7k, ktorý znie:
㤠7k
Suma zvýšenia uvedená v § 7i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2024 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 31. mája 2024. Ustanovenie § 7j sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z., zákona č. 201/2021 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z., zákona č. 365/2022 Z. z. a zákona č. 294/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 21i sa vkladá § 21j, ktorý znie:
㤠21j
Ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 obec a vyšší územný celok nie sú povinné vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov uplatňovať do 31. decembra 2024; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025 až 2027.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Zuzana Čaputová v. r.
v z. Peter Žiga v. r.
Robert Fico v. r.