dnes je 22.2.2024

Input:

86/1947 Sb., Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi

č. 86/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. května 1947
o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi.
(Překlad)
DOHODA
mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem.
Vláda Indie a vláda Československé republiky, přejíce si uzavříti dohodu, aby tak usnadnily vrácení peněžních pohledávek a majetku v Československu a v Britské Indii, které náležejí osobám, jež mají a měly své bydliště v Britské Indii nebo v Československu, a které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodly se takto:
ČÁST I.
Předmět a rozsah.
Článek 1.
a)  Pokud jde o Britskou Indii, tato dohoda bude se týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Československu, o nichž jedná předpis 114 Předpisů o obraně Indie (dále jen „citovaný předpis“). Pokud jde o Československo, bude se dohoda týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Britské Indii, které byly po 3. září 1939 podrobeny zvláštním opatřením.
b) Pro účely této dohody výraz „československé osoby“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny citovaným předpisům jedině proto, že tyto osoby mají nebo měly své bydliště v Československu nebo vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Československu.
Výraz „osoby v Britské Indii“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny zvláštnímu režimu pouze proto, že tyto osoby vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Britské Indii.
Článek 2.
Tato dohoda se netýká právního stavu peněžních pohledávek a majetku osob v Československu a osob v Britské Indii, pokud jde o daňové a devisové zákonodárství, platné v Britské Indii nebo v Československu.
Článek 3.
Otázka peněžních pohledávek a majetku v Britské Indii, jež náležejí britským příslušníkům majícím své bydliště v Československu a s nimiž bylo naloženo podle citovaného předpisu, bude upravena zvláštní dohodou.
ČÁST II.
Peněžní pohledávky.
Článek 4.
Zůstatky bankovních účtů.- Zůstatky bankovních účtů, náležející osobám v Československu a osobám v Britské Indii, budou dány původním vlastníkům účtů nebo jejich právním nástupcům k volnému použití.
Článek 5.
Obchodní dluhy, úroky a jiné smluvní peněžní pohledávky podobného rázu. -
a) Částky, jež jsou nyní v rukou schovatele nepřátelského majetku pro Britskou Indii (dále jen „schovatel“), pokud jde o obchodní dluhy, úroky a jiné peněžní pohledávky podobného rázu, náležející osobám v Československu, budou převedeny na československou vládu s tím, aby uspokojila pohledávky věřitelů. Toto ustanovení nebrání tomu, aby indická vláda