dnes je 21.5.2024

Input:

87/1946 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických, platné do 2.6.1950

č. 87/1946 Zb.
[zrušené č. 58/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946,
jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 1, odst. 1 se mění a zní takto:
„Na českém vysokém učení technickém v Praze v rámci vysoké školy speciálních nauk a na české vysoké škole technické v Brně se zřizují od počátku studijního roku 1927/28 oddělení zeměměřičského inženýrství.“
2. Ustanovení § 1, odst. 2 se ruší.
3. Ustanovení § 2, odst. 1 se mění a zní:
„Studijní doba zeměměřičského inženýrství se stanoví čtyřmi roky a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž první se zakončuje státní zkouškou obecnou a druhý státní zkouškou odbornou.“
4. V § 4 se škrtají závěrečná slova: „ne však dříve, než jeden rok po složení druhé státní zkoušky“.
5. Ustanovení § 5 se ruší.
Čl. II.
(1) Dosavadní tříleté studium zeměměřičského inženýrství se končí studijním rokem 1947/48.
(2) Posluchači a absolventi tohoto tříletého studia mohou vykonati státní zkoušku odbornou podle dosud platného zkušebního řádu nejdéle do 31. prosince 1950.
(3) Absolventi tohoto tříletého studia, kteří vykonali státní zkoušku odbornou, mohou nabýti doktorátu technických věd za podmínek platných pro dosažení tohoto doktorátu, ne však dříve, než jeden rok po vykonání státní zkoušky odborné.
(4) Ministr školství a osvěty stanoví podmínky, za nichž mohou posluchači a absolventi dosavadního tříletého studia, jakož i ti, kdož vykonali státní zkoušku odbornou po studiu tříletém, vykonati státní zkoušku odbornou studia čtyřletého.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemi České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Kopecký v.r.
 
za ministra dr. Nejedlého.