dnes je 19.7.2024

Input:

87/1948 Sb., Zákon o potírání alkoholismu, platné do 26.12.1962

č. 87/1948 Zb.
[zrušené č. 120/1962 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o potírání alkoholismu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Potíráním alkoholismu se rozumějí všechna potřebná opatření a zařízení směřující k ochraně lidského zdraví před následky alkoholismu.
(2) Potírání alkoholismu se uskutečňuje zejména:
a) výchovou obyvatelstva ke střídmosti, průzkumem příčin a následků alkoholismu a jejich odstraněním, léčením osob, které si způsobily požíváním alkoholických nápojů poruchu na zdraví, jakož i dozorem na ně (§§ 2 až 4);
b) omezením podávání alkoholických nápojů určitým osobám, v určité dny nebo při určitých příležitostech (§§ 5 až 9);
c) trestáním přestupků spáchaných proti ustanovením tohoto zákona soudy nebo okresními národními výbory (§§ 10 až 16).
§ 2.
Potírání alkoholismu podle § 1, odst. 2, písm. a) provádějí okresní národní výbory zpravidla prostřednictvím ústavů národního zdraví (§§ 3 a 7 zákona ze dne 19. března 1947, č. 49 Sb., o poradenské zdravotní péči), po případě prostřednictvím místních národních výborů. Při tom spolupůsobí zejména orgány péče o mládež podle zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež, a předpisů vydaných podle něho, školy a školní úřady a úřady ochrany práce.
§ 3.
(1) Okresní národní výbor může výměrem uložiti osobám, které se nadměrným požíváním alkoholických nápojů opětovně přivedly do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení nebo si takovým požíváním způsobily poruchu na zdraví, aby se podrobily péči příslušné poradny ústavu národního zdraví (dále jen „poradna“).
(2) Péče poradny záleží v tom, že osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny:
a) účastniti se pravidelných přednášek konaných poradnou nebo abstinentním spolkem,
b) podrobiti se pravidelným opětovaným prohlídkám v poradně (výchovný dozor),
c) dáti se odborně léčiti podle pokynů poradny.
(3) Směrnice pro provádění úkolů podle odstavce 2 stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy vnitra, školství a osvěty a sociální péče a vyhlásí je v Úředním listě.
§ 4.
Vláda určí nařízením, kdo hradí náklady povinného léčení, nařízeného podle ustanovení § 3, odst. 2, písm. c).
§ 5.
(1) Zakazuje se:
a) prodávati nebo podávati alkoholické nápoje, jakož i nabízeti, zprostředkovati nebo jinak umožniti požívání takových nápojů:
1. osobám mladším 18. roků (dále jen „mladiství“),
2. osobám podnapilým nebo opilým;
b) požívati nebo umožniti komukoli při tanečních zábavách požívání alkoholických nápojů s výjimkou piva a vína.
(2) Okresní národní výbor může naříditi, že se smějí v určité dny v týdnu nebo při určitých příležitostech v hostinských, kavárenských a výčepních živnostenských provozovnách nebo na veřejně přístupných místech podávati a požívati z alkoholických nápojů toliko pivo a víno.
(3) Zákaz podle odstavce 1, písm. a), č. 1 se nevztahuje na podávání piva mladistvým, kteří je odnášejí mimo živnostenskou provozovnu k požívání osobám starším 18 let.
§ 6.
(1) Alkoholické nápoje podle tohoto zákona jsou nápoje, které obsahují více než 0.75 objemových procent alkoholu.
(2) Ministerstvo zdravotnictví může v dohodě s