dnes je 17.4.2024

Input:

87/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

87/2017 Z.z.
ZÁKON
z 28. marca 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa mení takto:
§ 155 znie:
㤠155
(1) Každý má právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie súd tlmočníka.
(2) Trovy spojené s tým, že strana koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.
 
Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Robert Fico v. r.