dnes je 20.7.2024

Input:

88/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

88/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. mája 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z., vyhlášky č. 411/2020 Z. z., vyhlášky č. 306/2022 Z. z., vyhlášky č. 403/2022 Z. z., vyhlášky č. 162/2023 Z. z. a vyhlášky č. 385/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 2 sa slová „odsek 4 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 3 a 5 neustanovujú“.
2. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak má okresný registrový súd zriadené pracovisko súdu, počet miest účtovníkov sa zvyšuje o jedno miesto.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3. Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
OKRESNÝ SÚD/OKRESNÝ REGISTROVÝ SÚD
 
Kategória/zamestnanecké miesto
Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
Okresný súd vrátane príslušných mestských súdov
Okresný registrový súd vrátane príslušných mestských súdov
do 60 miest sudcov a zamestnancov vo výkone
od 61 miest sudcov a zamestnancov vo výkone
do 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone
nad 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone
Štátna služba
Riaditeľ správy súdu
1
1
1
1
Rozpočtár
1/2
1/2
1
1
Účtovník
1+1/2
2
2
3
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu
1/2
1
1
3
Zamestnanec poverený vedením správneho registra
1/2
1/2
1
1
Výkon práce vo verejnom záujme
Správca majetku
1
1
1
1
Pokladník
1/2
1/2
1/2
1
Správca registratúrneho strediska
1/2
1/2
1+1/2
2
Vodič
1
1
1
1
Príloha č. 5 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
KRAJSKÝ SÚD
 
Kategória/zamestnanecké miesto
Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 500 miest sudcov a zamestnancov
(za obvod krajského súdu)
od 501 do 700 miest sudcov a zamestnancov
(za obvod krajského súdu)
nad 700 miest sudcov a zamestnancov
(za obvod krajského súdu)
Štátna služba
Riaditeľ správy súdu
1
1
1
Ekonóm
1
1
1
Rozpočtár
1
1
1
Účtovník
4
4
4
Vedúci osobného úradu
1
1
1
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu
2
2
3
Zamestnanec poverený vedením správneho registra
1+1/2
1+1/2
2
Bezpečnostný zamestnanec
1
1
1