dnes je 21.7.2024

Input:

90/1953 Sb., Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury

č. 90/1953 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 20. listopadu 1953,
kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury.
Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem národní obrany a generálním prokurátorem nařizuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury:
§ 1.
Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny prokurátorovi:
a) úkony v přípravném řízení o trestných činech, které náležejí do příslušnosti okresního (nižšího vojenského) prokurátora, s výjimkou rozhodování o vazbě, nařízení, aby byl obviněný pozorován ve veřejném ústavu (§ 124 odst. 2 a 4 tr. ř.), nařízení vydání zásilek (§ 83 tr. ř.), vydání příkazu k domovní prohlídce (§ 132 tr. ř.), otevření zásilek (§ 135 tr. ř.) a nařízení k zajištění majetku obviněného (§ 283 tr. ř.), rozhodnutí o zastavení řízení a podání žaloby;
b) zastupovat žalobu v řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody do 5 let;
c) intervence při veřejných a neveřejných zasedáních soudu, s výjimkou řízení o obnovu o trestném činu, na který zákon stanoví trest smrti nebo trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí více než 5 let, řízení o stížnosti pro porušení zákona a řízení o vydání do ciziny;
d) rozhodování o výši nákladů trestního řízení a o výši odměn podle § 72 odst. 1 tr. ř. věta druhá;
e) úkony souvisící s výkonem trestu odnětí svobody, nápravného opatření a trestů vedlejších, s výjimkou povolování odkladu a přerušení výkonu trestu, upuštění od jeho výkonu a návrhu na podmíněné propuštění odsouzeného;
f) sepisovat podání činěná ústně do protokolu.
§ 2.
Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny soudci:
a) vyřizování dožádání v trestních i občanskoprávních věcech;
b) úkony uvedené v § 156 jednacího řádu pro soudy (nařízení ministra spravedlnosti č. 95/1952 Sb.), s výjimkou projednání dědictví podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;
c) ověřování opisů a podpisů, s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;
d) sepisování protokolů podle § 13 odst. 1 písm. a) o. s. ř.;
e) sepisování návrhů v trestních i občanskoprávních věcech, s výjimkou opravných prostředků v řízení občanskoprávním činěných ústně do protokolu.
§ 3.
Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny státnímu notáři:
a) úkony, jimiž soud pověřuje státní notářství, s výjimkou projednání dědictví podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;
b) sepisování notářských zápisů podle § 15 odst. 2 písm. a) až d) zákona o státním notářství, s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;
c) ověřování opisů (§ 18 zákona o státním notářství), s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;
d) sepisování podání a listin, které nemají povahu veřejných listin