dnes je 25.2.2024

Input:

90/1966 Sb., Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol, platné do 31.8.1980

č. 90/1966 Zb.
[zrušené č. 95/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra národní obrany
ze dne 11. listopadu 1966
kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol
President Československé socialistické republiky vydal k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, rozkaz ze dne 9. září 1966 „Ustanovení k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol“.
Podle části III odst. 3 rozkazu uveřejňuje se v příloze této vyhlášky výpis z uvedeného rozkazu.
 
Ministr:
gen. Lomnický v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 90/1966 Sb.
Výpis
z rozkazu presidenta republiky ze dne 9. září 1966 „Ustanovení k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol“
I
1. Vojenské školství je nedílnou součástí jednotné celostátní školské soustavy. Vojenské vysoké školy jsou vysokými školami podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“), přičemž současně jsou organickou součástí čs. ozbrojených sil; svou činností významně přispívají k zvyšování obranyschopnosti Československé socialistické republiky.
2. Úkolem vojenských vysokých škol je
a) vychovávat vysoce vzdělané a odborně kvalifikované kádry, připravené na základě znalostí marxismu-leninismu morálně a politicky pro plnění úkolů v oblasti obrany socialistické vlasti i pro případné zastávání přiměřených funkcí v civilním zaměstnání,
b) rozvíjet vědeckou činnost a vychovávat nové vědecké pracovníky,
c) prohlubovat a rozšiřovat odborné znalosti pracovníků s vysokoškolským vzděláním,
d) být středisky podílejícími se na rozvoji kultury a vzdělanosti v ozbrojených silách i v celé společnosti.
3. Provedení zákona v oboru působnosti ministerstva národní obrany a na úseku vojenských vysokých škol (§ 55) vychází ze smyslu zákona, se zaměřením na specifické podmínky a potřeby ozbrojených sil, stanovené základními vojenskými předpisy.
II
1. Vojenské vysoké školy, samostatné fakulty a vzdělávací zařízení ozbrojených sil, pokud mají postavení vysokých škol (dále jen vojenské vysoké školy), se ke dni účinnosti zákona člení na vojenské vysoké školy technického směru a vojenské vysoké školy universitního směru. Řádné studium se zakončuje na všech vojenských vysokých školách státní závěrečnou zkouškou. Student, který ukončil studium na vojenské vysoké škole státní závěrečnou zkouškou, je absolventem vysoké školy.
2. Vojenskými vysokými školami technického směru ke dni účinnosti zákona jsou:
a) Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, která připravuje kvalifikované kádry pro zastávání velitelských, velitelsko-technických, technických i jiných funkcí vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Jejím absolventům náleží titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“),
b) Vojenská fakulta Vysoké školy dopravní v Žilině, která připravuje kvalifikované kádry pro zastávání velitelských, velitelsko-technických, technických i jiných funkcí vyžadujících vysokoškolské vzdělání