dnes je 16.4.2024

Input:

90/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

č. 90/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. září 1967,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem školství a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
Článek 1
Vyhláška č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 4 odst. 3 zní:
„(3) Povolání dentisty mohou vykonávat zdravotničtí pracovníci, kteří získali způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších předpisů; toto povolání mohou dále vykonávat pracovníci, kterým to povolí ministr zdravotnictví po absolvování odborného školení a dodatečném složení zkoušky.“
2. Ustanovení § 13 odst. 2 zní:
„(2) V oboru sociálního lékařství, jehož tematika prostupuje všechny lékařské obory, lze získat specializaci jen jako další specializaci po dosažení specializace I. stupně v některém oboru, především v interním lékařství, v pediatrii, v hygieně a v epidemiologii.“
3. Ustanovení § 50 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znění:
„(3) V mimořádných případech, zpravidla starším pracovníkům, může ministr zdravotnictví povolit výkon povolání středního zdravotnického pracovníka, aniž k tomu získali předepsané vzdělání, je-li to odůvodněno a ověřeno jejich rozsáhlými odbornými zkušenostmi, znalostmi a velmi dobrými pracovními výsledky.“
4. Ustanovení bodu II/1 přílohy k citované vyhlášce zní:
„1. u specializace ve všech oborech farmakognozie.“
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Dr. Plojhar v. r.