dnes je 20.7.2024

Input:

90/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z.

90/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 úvodnej vete sa za slovo „víza“ vkladajú slová „v roku 2024“.
2. V § 1 písmeno a) znie:
„a) národné vízum sa udelí na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
1. 2132001 - špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm,
2. 2132002 - špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik,
3. 5120000 - kuchár (okrem šéfkuchára),
4. 5131001 - čašník, servírka,
5. 5153003 - údržbár,
6. 6121001 - chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
7. 6121002 - chovateľ ošípaných,
8. 6121003 - dojič kráv, oviec a kôz,
9. 6121999 - chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený,
10. 6210001 - pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík,
11. 7112002 - murár,
12. 7114001 - železiar v stavebníctve,
13. 7115001 - tesár,
14. 7212002 - zvárač kovov,
15. 7223001 - nastavovač CNC strojov,
16. 7223003 - obrábač kovov,
17. 7411001 - stavebný a prevádzkový elektrikár,
18. 7511001 - porážač, vykosťovač,
19. 7511002 - mäsiar, údenár,
20. 7511005 - spracovateľ hydiny,
21. 7511999 - spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený,
22. 7512001 - pekár,
23. 7512002 - cukrár,
24. 7513001 - spracovateľ mlieka,
25. 7513002 - výrobca syra a bryndze,
26. 7513003 - výrobca masla,
27. 7513004 - výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla),
28. 7514001 - spracovateľ ovocia a zeleniny,
29. 7514002 - spracovateľ obilia (mlynár),
30. 7523000 - nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja,
31. 8121999 - operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,
32. 8141000 - operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
33. 8160001 - operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb,
34. 8211000 - montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
35. 8212002 - montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
36. 8219003 - montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a