dnes je 20.7.2024

Input:

91/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva

91/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2024,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje pravidlá poskytovania podpory1) na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva2) (ďalej len „opatrenie“), ktorými sú:
a) reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu,
b) investície do dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku vo vinárskych systémoch3) alebo do spracovateľských zariadení, infraštruktúry, marketingových štruktúr alebo marketingových nástrojov vinárskych podnikov (ďalej len „vinárska investícia“),
c) poistenie úrody na výrobu vinárskych výrobkov4) proti stratám príjmu v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, v dôsledku iných nepriaznivých poveternostných udalostí alebo v dôsledku škôd spôsobených zvieratami, chorobami rastlín alebo napadnutím škodcami (ďalej len „poistenie úrody“),
d) informačné akcie týkajúce sa vína5) Európskej únie, ktoré sú vykonávané v členských štátoch Európskej únie s cieľom informovať spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Európskej únie vo vzťahu k označeniu pôvodu vína alebo zemepisnému označeniu vína (ďalej len „informačné akcie o víne“),
e) akcie vykonávané medziodvetvovou organizáciou, ktoré sú zamerané na zlepšenie reputácie vinohradov Európskej únie prostredníctvom podporovania vínnej turistiky v regiónoch, v ktorých sa pestuje vinič alebo v ktorých sa vyrábajú vinárske výrobky (ďalej len „vinohradnícka alebo vinárska propagácia“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) viničom rastlina rodu Vitis, ktorá je určená na produkciu hrozna na výrobu vinárskych výrobkov,
b) vinohradom obhospodarovaná vinohradnícka plocha, ktorá je vysadená viničom a registrovaná vo vinohradníckom registri,6)
c) vinohradníkom osoba, ktorá pestuje vinič a je evidovaná ako vinohradník vo vinohradníckom registri,
d) organizáciou výrobcov právnická osoba, ktorá je uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov ako organizácia výrobcov7) vinárskych výrobkov,
e) združením organizácií výrobcov právnická osoba, ktorá je uznaná ministerstvom pôdohospodárstva v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov ako združenie organizácií výrobcov8) vinárskych výrobkov,
f) medziodvetvovou organizáciou právnická osoba, ktorá je uznaná ministerstvom pôdohospodárstva v