dnes je 21.4.2024

Input:

94/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku, platné do 31.12.1953

č. 94/1946 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3.května 1946,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu,dovozu a průvozu platidel v cestovním styku.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2.května 1946.
Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Opatření
Národní banky Československé
o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku.
Národní banka Československá stanoví podle § 12 a § 27, odst. 2 devisového zákona:
A. Cesty do ciziny.
Čl. 1.
(1) Devizový tuzemec smí v cestovním styku vyvézti do ciziny na cestovní pas bez povolení Národní banky měsíčně nejvýše hodnotu 500,- Kčs v tuzemských nebo cizozemských platidlech (§ 3 devisového zákona); z tuzemských peněz smějí však býti vyváženy pouze mince a z papírových nejvýše padesátikoruny.
(2) Devizový tuzemec nesmí vyvážeti bez povolení Národní banky pro spotřebu ve státech, s nimiž jest sjednána zvláštní platební smlouva, platidla ve měnách ostatních států.
(3) Cizozemská platidla přidělená devisovému tuzemci pro cestu do ciziny musí peněžní ústav nebo podnik, oprávněný k přidělování, zapsati v každém případě do „Záznamu o přídělu valut“, připojeného k cestovnímu pasu cestující osoby. Ústav nebo podnik jest povinen přesvědčiti se při druhém a každém dalším přídělu, zda po předchozím přídělu byla cesta do ciziny uskutečněna, a nebyla-li uskutečněna, zda přidělená platidla byla vrácena. Při zjištění závady odepře příděl a oznámí případ ihned Národní bance.
(4) Vyváží-li devisový tuzemec tuzemská platidla, zapíše si vyváženou částku sám do „Záznamu o přídělu valut“. Při nemožnosti obstarati si „Záznam o přídělu valut“ může cestující zapsati platidla vyvážená v rámci volné hranice na poslední volné stránce pasu.
(5) Tiskopis „Záznam o přídělu valut“, vydaný Národní bankou, jest nedílnou součástí cestovního pasu devizového tuzemce; lze jej obdržeti u devisové banky nebo jiného oprávněného podniku nebo v nutných případech u pohraničního kontrolního orgánu. Devisová banka nebo jiný oprávněný podnik nebo kontrolní pohraniční orgán vyplní záhlaví „Záznamu o přídělu valut“ a vlepí jej na vnitřní stranu zadní desky cestovního pasu; na nepřelepenou zadní část desky poznamená „Záznam o přídělu valut vydán dne......“ a zápis opatří firemním, po případě úředním razítkem a podpisem tak, aby část razítka byla otisknuta také na jazyku záznamu. Duplikáty „Záznamu o přídělu valut“ vydává jen Národní banka Československá, devisový odbor v Praze a její oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě.
(6) Devisovému tuzemci smějí býti bez povolení Národní banky prodány jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.) včetně zpátečních jízdenek jen do 250 km délky trati od hranic Československé republiky.
(7) Devisový tuzemec, který cestu do ciziny nenastoupil, jest povinen odvésti cizozemská platidla, přidělená v rámci volné hranice do 30 dnů