dnes je 9.12.2023

Input:

99/1953 Sb., Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek

č. 99/1953 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 1953
o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek.
Vláda republiky Československé usnesením ze dne 8. prosince 1953 stanovila podle § 100 vládního nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady):
Vládní nařízení č. 41/1952 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 pro
1. podniky místního průmyslu,
2. organisace výrobního družstevnictví,
3. strojní a traktorové stanice,
4. národní podniky Československé státní automobilové dopravy, národní podniky plavební a provozní jednotky hlavní správy civilního letectví při ministerstvu dopravy,
5. provozní a hospodářské organisace v oboru ministerstva spojů,
6. podniky komunálního a bytového hospodářství,
7. organisace spotřebního družstevnictví,
8. Státní banku československou, Investiční banku a státní spořitelny,
9. Státní pojišťovnu a První českou zajišťovnu, akc. společnost,
10. ministerstva, ostatní ústřední a jiné úřady, národní výbory, krajské soudní správy, prokuratury a jiné rozpočtové organisace,
11. Ústředí advokátních poraden a advokátní poradny,
12. ostatní podniky, organisace a zařízení, které určí ministr financí, nejsou-li tyto podniky, organisace a zařízení k 1. lednu 1954 v likvidaci, nebo nebude-li o nich k tomuto dni závazně rozhodnuto, že budou likvidovány nebo přeměněny na nový útvar, pro který platí nebo bude platit jiná účtová osnova.
 
Dr. Dolanský v. r.