dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.2 Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DOHODA O SKONČENÍ PODNÁJMU ČASTI BYTU

Čl. I.

Zmluvné strany

Spoloční nájomcovia

Manželia: .............................................,

Nájomca: ................................................

nar. ............................., trvale bytom ........................................., rodné číslo ............................

č. OP: ..................................................... štátna príslušnosť ......................................................

a

Nájomca: .................................................

nar. ....................................., trvale bytom ........................................, rodné číslo .....................

č. OP: ................................................ štátna príslušnosť