dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.2 Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Dohoda o Zrážkach zo mzdy

uzatvorená podľa § 20 ods. 2 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:...................................................

IČO: .....................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................

Dátum narodenia: ................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa .............. prácu ................................... u zamestnávateľa.

Zamestnanec dňa ....................2021 spôsobil zamestnávateľovi škodu vo výške ................eur. Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorili dňa ..................2021 písomnú