dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2.2 Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vážený pán ......................................

správca konkurznej podstaty

Sídlo: ...............................................

V Bratislave dňa ................ 2022

Vec: Výzva na vylúčene veci zo súpisu konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu .............. sp. zn. ....................... zo dňa .................................. bol vyhlásený konkurz na úpadcu ...................... (obchodné meno) so sídlom ......................, IČO .........................., v ktorom ste boli ustanovený za správcu konkurznej podstaty.

Oznamujem, že s úpadcom sme pred vyhlásením konkurzu uzavreli kúpnu zmluvu zo dňa