dnes je 2.10.2023

Input:

1/1947 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiru dne 16. října 1946

č. 1/1947 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 1946,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. listopadu 1946 připojená obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.
 
Gottwald v.r.
 
(Překlad.)
OBCHODNÍ SMLOUVA
mezi republikou Československou
a republikou
Spojených států brazilských.
President republiky Československé a president Spojených států brazilských, prodchnuti společnou snahou upevniti a rozvinouti hospodářské styky mezi oběma zeměmi, rozhodli se uzavříti obchodní smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zplnomocněnci:
President republiky Československé p. Vladimíra Kheka, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra republiky Československé;
President republiky Spojených států brazilských p. Samuela de Souza Leäo Gracie, ministra ad interim zahraničních věcí republiky Spojených států brazilských,
kteří, vyměnivše si své plné moci, které byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:
Článek I.
Republika Československá a republika Spojených států brazilských shodují se v tom, že si budou vzájemně poskytovati bezpodmínečné a neomezené nakládání podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se týká cel a všech vedlejších dávek, způsobu vybírání cel, jakož i předpisů, formalit a poplatků, jimž by mohly býti podrobeny celní úkony.
Článek II.
Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné nebo druhé z vysokých smluvních stran, nebudou ve vztazích shora uvedených podrobeny clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám jiným nebo tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, pocházející z kteréhokoliv třetího státu.
Článek III.
Produkty přírodní nebo výrobky, vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran na území druhé strany, nebudou v žádném případě podrobeny v těchže vztazích clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, vyvážené na území kteréhokoliv třetího státu.
Článek IV.
Všechny výhody, prospěchy, výsady a osvobození, jež byly nebo budou ve shora uvedených případech poskytnuty jednou z vysokých smluvních stran produktům přírodním nebo výrobkům, pocházejícím z území kteréhokoliv jiného státu, budou ihned a bez kompensace poskytnuty produktům téhož druhu, pocházejícím z území druhé vysoké smluvní strany nebo dováženým na území této smluvní strany.
Článek V.
Ze závazků uvedených v této smlouvě jsou však vyňaty výhody poskytované v přítomnosti nebo výhody, které by mohly býti později poskytnuty jednou z vysokých smluvních