dnes je 22.6.2024

Input:

1/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954

č. 1/1949 Zb.
[zrušené č. 35/1949 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Počínajíc dnem 20. ledna 1949 obstarávají referáty krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, zřízené vládním nařízením ze dne 28. prosince 1948, č. 300 Sb., tyto další úkoly krajské správy, které dosud obstarávaly zemské národní výbory, na Slovensku pak působnost téhož druhu, kterou tam dosud vykonávalo pověřenectvo vnitra:
1. Vyřizují věci organisace podřízených národních výborů;
2. vyřizují všeobecné záležitosti svazků lidové správy, jejich podniků, ústavů a zařízení, pokud nepatří do jiných referátů, věci znaků a vlajek svazků lidové správy a věci čestného občanství;
3. vyřizují záležitosti členů podřízených národních výborů a komisí vyplývajících z jejich funkce a věci odpovědnosti za její výkon;
4. obstarávají věci území a hranic kraje, slučování a rozlučování obcí a okresů, změn a úprav jejich hranic, jakož i věci místopisné;
5. rozhodují ve věcech užívání státních symbolů;
6. dohlížejí na zachovávání předpisů o státních hranicích;
7. vyřizují věci státního občanství;
8. vyřizují záležitosti matriční, sňatkové a změny jména a dohlížejí na vedení matrik;
9. spolupůsobí při sčítání lidu;
10. obstarávají věci stálých voličských seznamů, jakož i voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a do jiných orgánů veřejné správy;
11. spolupůsobí při povolávání a jmenování soudců z lidu;
12. ověřují podpisy a pečeti veřejných orgánů;
13. vyřizují věci titulů, řádů, čestných a pamětních odznaků a čestných uznání;
14. vyřizují správní věci veřejných archivů;
15. obstarávají všeobecné záležitosti správního řízení a správního řízení trestního.
§ 2.
Další úkoly a z toho vyplývající rozsah činnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci, jakož i časové pořadí, v němž se krajský národní výbor ujme těchto úkolů, stanoví vláda zvláštním nařízením.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. ledna 1949; provede je ministr vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.