dnes je 16.4.2024

Input:

1/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví

č. 1/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. ledna 1951,
kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1 a 4 zákona č. 65/1949 Sb., o oceňování (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Ceny při oceňování v podnikovém početnictví.
Oddíl první.
Základní ustanovení.
§ 1.
Pojem oceňování.
Oceňováním v podnikovém početnictví se rozumí vyjadřování hodnoty majetku a stanovení a zjišťování pasiv, nákladů a výnosů v penězích.
§ 2.
Základní ceny.
Při oceňování v podnikovém početnictví se používá ceny plánované, skutečné nebo reprodukční.
§ 3.
Plánovaná cena.
Plánovanou cenou se rozumí peněžní částka, které má být docíleno nebo použito při činnosti podniku v plánovacím (rozpočetním) období; stanoví se pro vnitropodnikové účely za podmínek obsažených v podnikovém plánu.
§ 4.
Skutečná cena.
Skutečnou cenou se rozumí peněžní částka, které bylo docíleno nebo použito v běžném (účetním, zúčtovacím) období; zjišťuje se nebo se odvozuje z uskutečněného hospodářského styku podniku nebo ze skutečností nastalých v podniku.
§ 5.
Reprodukční cena.
Reprodukční cenou se rozumí peněžní částka, kterou by bylo třeba vynaložit v den, k němuž se oceňuje, na opatření stejného majetku, jako je majetek oceňovaný, po případě majetku s ním srovnatelného.
Oddíl druhý.
Druhy cen.
§ 6.
Nákupní cena.
Nákupní cenou se rozumí peněžní částka, která má být nebo byla vynaložena, nebo peněžní částka, kterou by bylo třeba vynaložit na koupi majetku; náklady souvisící s koupí se do této ceny nezapočítávají.
§ 7.
Pořizovací cena.
(1) Pořizovací cenou se rozumí peněžní částka, která má být nebo byla vynaložena, nebo peněžní částka, kterou by bylo třeba vynaložit na pořízení majetku. Pořizovací cena zahrnuje
a) při pořízení koupí nákupní cenu a náklady souvisící s nabytím (na př. clo, jiné importní náklady, náklady souvisící s dopravou),
b) při pořízení výrobou náklady souvisící s výrobou (i s příslušným podílem správní režie).
(2) Pořizovací cena investičního majetku zahrnuje také náklady souvisící s jeho uvedením do stavu, v němž je připraven k užívání v podniku (na př. náklady na montáž stroje, nikoli však náklady na jeho rozběh). Při pořízení investičního majetku výrobou může zahrnovat jeho pořizovací cena i zisk výroby, pokud tak stanoví závazné směrnice pro oceňování, vydávané státním úřadem plánovacím podle § 2 odst. 1 zákona (dále jen „směrnice“).
§ 8.
Prodejní cena.
Prodejní cenou se rozumí peněžní částka, které má být nebo bylo dosaženo, nebo peněžní částka, které by se dosáhlo při prodeji majetku.
§ 9.
Jmenovitá cena.
Jmenovitou cenou se rozumí peněžní částka, na kterou zní majetek (na př. hotovost) nebo závazek.
§ 10.
Výplatní cena.
Výplatní cenou se rozumí peněžní částka, kterou podle smlouvy nebo z jiného právního důvodu má být zaplacen majetek nebo splněn závazek.
§ 11.
Povaha jednotlivých druhů cen.
Ceny nákupní, pořizovací, prodejní a cena jmenovitá mohou být plánované i skutečné; ceny nákupní a pořizovací mohou být též reprodukční. Cena výplatní má povahu ceny plánované.
Oddíl třetí.
Měna při oceňování.
§ 12.