dnes je 20.7.2024

Input:

1/1953 Sb., Vyhláška o úplném znění trestního řádu

č. 1/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 62/1961 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 31. prosince 1952
o úplném znění trestního řádu.
Podle čl. IV zákona č. 67/1952 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Dr. Rais v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 1/1953 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. července 1950 č. 87 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
PŘEHLED TRESTNÍHO ŘÁDU.
HLAVA PRVÁ.
OBECNÁ USTANOVENÍ.
 
Oddíl prvý.
 
Základní ustanovení.
 
Účel zákona
§ 1
Úkoly prokurátora a soudu
§ 2
Součinnost úřadů a veřejných orgánů
§ 3
Šetření státního, hospodářského a služebního tajemství
§ 4
Posuzování předběžných otázek
§ 5
Výjimky z působnosti trestního řádu
§ 6
Oddíl druhý.
 
Vojenské soudnictví.
§§ 7 až 11.
Oddíl třetí.
 
Příslušnost.
 
Věcná příslušnost prokurátora
§ 13
Místní příslušnost prokurátora
§§ 15 až 16
Společné přípravné řízení
§§ 17 až 19
Příslušnost soudu
§ 20
Odnětí a přikázání věci
§§ 21 a 21a
Dožádání
§ 22
Právní pomoc ve styku s cizinou
§ 23
Oddíl čtvrtý.
 
Rozhodnutí.
 
Hlasování senátu
§ 24
Způsob rozhodování
§ 25
Obsah rozsudku
§§ 26 až 27
Obsah usnesení
§ 28
Oznamování rozhodnutí
§ 29
Oprava vyhotovení rozhodnutí
§ 30
Oddíl pátý.
 
Stížnost.
 
Přípustnost
§ 31
Oprávněné osoby
§ 32
Lhůta
§ 33
Vzdání se a zpětvzetí stížnosti
§ 34
Rozhodnutí o stížnosti
§§ 35 až 38
Oddíl šestý.
 
Vyloučení prokurátora a soudce.
§§ 39 až 40
Oddíl sedmý.
 
Obviněný a jeho obhajoba.
 
Práva obviněného
§ 41
Zákonný zástupce obviněného
§ 42
Obhájce
§ 43
Zvolený obhájce
§ 44
Ustanovený obhájce
§§ 45 až 46
Oprávnění obhájce
§ 47
Oddíl osmý.
 
Poškozený a zúčastněná osoba.
 
Poškozený
§ 48
Zajištění nároků poškozeného vzešlých z trestného činu
§§ 49 a 50
Zúčastněná osoba
§ 51
Zákonný zástupce poškozeného a zúčastněné osoby
§ 52
Zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby
§ 53
Oddíl devátý.
 
Úkony mimo přípravné řízení a jiná obecná ustanovení.
 
Úkony soudu
§§ 54 až 56
Úkony prokurátora mimo přípravné řízení
§ 57
Tlumočník
§ 58
Tlumočné
§ 58a
Účast při výslechu
§ 59
Protokol
§ 60
Oprava protokolu
§ 60a
Podání
§ 61
Lhůty
§§ 62 a 63
Doručení
§§ 64 a 65
Nahlížení do spisů
§ 66
Náklady trestního řízení
§§ 67 až 73
Pořádkový trest
§ 75
HLAVA DRUHÁ.
PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ.
 
Oddíl prvý.
 
Průběh přípravného řízení.
 
Vyhledávání
§ 76
Vyšetřování
§§ 77 až 84
Žaloba
§§ 85 a 86
Návrh na ochranné opatření
§ 87
Přerušení trestního stíhání
§ 88
Zastavení trestního stíhání
§ 89
Postoupení věci
§ 90
Žádost za milost
§ 91
Oddíl druhý.
 
Výslech a vazba obviněného.
 
Předvolání a předvedení
§ 92
Výslech
§§ 93 až 95
Důvody vazby
§ 96
Zatčení
§§ 97 a 98
Odevzdání obviněného prokurátoru
§ 100
Rozhodnutí o vazbě
§§ 101 až 105
Vyžádání obviněného z ciziny
§ 106
Urychlení řízení ve vazebních věcech
§ 107
Oddíl třetí.
 
Výslech svědka.
 
Povinnost svědčit
§ 108
Předvolání a předvedení
§ 109
Zákaz výslechu
§ 110
Právo odepřít výpověď
§ 111
Poučení svědka
§ 112
Výslech
§ 113
Svědečné
§ 113a
Oddíl čtvrtý.
 
Výslech znalce.