dnes je 20.7.2024

Input:

1/1954 Sb., Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie, platné do 31.8.1971

č. 1/1954 Zb.
[zrušené č. 46/1971 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1953
o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Stále vzrůstající rozvoj našeho socialistického hospodářství a kulturního života, postupující socialisace venkova a zajišťování obranyschopnosti naší vlasti kladou stále se stupňující požadavky na zeměměřickou a kartografickou službu a plnění jejich úkolů vyžaduje především soustředění výzkumu, plánování, řízení kontroly a výkonu zeměměřických a kartografických prací.
§ 2.
(1) Zřizuje se ústřední správa geodesie a kartografie jako ústřední úřad pro obor geodesie a kartografie. Řídí ji předseda, kterého jmenuje vláda.
(2) Ústřední správa geodesie a kartografie je podřízena ministru místního hospodářství.
§ 3.
(1) Ústřední správa geodesie a kartografie vykonává svou působnost na Slovensku prostřednictvím oblastního orgánu, kterým je Správa geodesie a kartografie na Slovensku. Řídí ji předseda jmenovaný sborem pověřenců.
(2) Správa geodesie a kartografie na Slovensku je podřízena pověřenci místního hospodářství.
§ 4.
(1) Na ústřední správu geodesie a kartografie přechází dosavadní působnost ministerstva stavebnictví v oboru veřejného vyměřování a mapování a udělování pověření a vyhlašování oprávnění k výkonu geodetických, topografických a kartografických prací.
(2) Ústřední správě geodesie a kartografie přísluší zejména
řízení geodetických, topografických a kartografických prací,
vydávání potřebných předpisů,
vykonávání dozoru a kontroly ve všech orgánech zabývajících se výkonnou činností v oboru geodesie, topografie a kartografie.
(3) U Ústřední správy geodesie a kartografie mohou být k řešení různých odborných otázek zřízeny poradní sbory.
(4) Působnost Ústřední správy geodesie a kartografie se nevztahuje na obor ministerstva národní obrany.
§ 5.
Působnost Ústřední správy geodesie a kartografie bude podrobně upravena statutem, který schvaluje vláda. Statut upraví též součinnost s ministerstvem národní obrany.
§ 6.
(1) Ústřední správa geodesie a kartografie vykonává svou působnost přímo, nebo svými orgány, jimiž jsou jednak celostátní ústavy, jednak oblastní ústavy zřízené pro jeden nebo více krajů. Součástí oblastních ústavů jsou okresní měřická střediska zřízená pro jeden nebo více okresů.
(2) Na oblastní ústavy geodesie a kartografie přechází dnem 1. ledna 1954 dosavadní působnost národních výborů v oboru veřejného vyměřování a mapování.
(3) Celostátní a oblastní ústavy zřídí ministr místního hospodářství dnem 1. ledna 1954, jako zařízení státní správy. Podrobnosti o působnosti, organisaci a právních poměrech ústavů určí jejich statuty, které vydá ministr místního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 7.
(1) Zřízením celostátních ústavů (§ 6) zaniknou Státní zeměměřický a kartografický ústav a Slovenský zeměměřický a kartografický ústav.
(2) Vládní nařízení č. 43/1950 Sb. o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém