dnes je 2.12.2023

Input:

1/1955 Sb., Zákonné opatření o státní správě ve věcech plavby, platné do 31.3.1964

č. 1/1955 Zb.
[zrušené č. 26/1964 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. prosince 1954
o státní správě ve věcech plavby.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Obstarávat úkoly státní správy ve věcech plavby přísluší ministerstvu dopravy a jemu podřízeným plavebním správám.
§ 2.
(1) Zřizuje se plavební správa v Praze a plavební správa v Bratislavě.
(2) Plavební správy vykonávají svou působnost přímo nebo svými orgány; těmito orgány jsou pobočky plavebních správ a kapitanáty s odbočkami a stanicemi. Pobočka plavebních správ, kapitanáty a jejich odbočky zřizuje a zrušuje ministr dopravy; stanice zřizuje a zrušuje příslušná plavební správa.
§ 3.
Ministerstvo dopravy přísluší zejména
a) určovat potřeby a zastupovat zájmy plavby při budování a úpravě vodních cest, veřejných přístavů a překladišť, jakož i hájit zájmy plavby s hlediska celostátního,
b) rozhodovat v zásadních věcech týkajících se způsobilosti plavidel a jejich posádek, jakož i bezpečnosti a úpravy plavebního a přístavního provozu,
c) stanovit podmínky pro dopravu osob a zboží, jakož i pro používání zařízení ve veřejných přístavech a překladištích a vydávat, po případě schvalovat příslušné řády,
d) obstarávat věci námořní plavby.
§ 4.
(1) Plavební správy pečují ve svých obvodech zejména o rozvoj, zdokonalení a zhospodárnění vnitrozemní plavby a o její bezpečnost.
(2) Dosavadní působnost výkonných orgánů národních výborů ve věcech plavby přechází na plavební správy.
(3) V podrobnostech upraví působnost plavebních správ a jejich orgánů ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády vyhláškou v úředním listě; působnost stanic určuje plavební správa.
§ 5.
Ministr dopravy může pověřit plavební správy obstaráváním některých úkolů ve věcech plavby patřících do působnosti ministerstva dopravy, a to včetně stavebně technických a hospodářských úkolů týkajících se veřejných přístavů, překladišť a československých přístavních pásem v cizině.
§ 6.
Osobním úřadem zaměstnanců přidělených plavebním správám je ministerstvo dopravy. Ustanovení § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 44/1954 Sb., o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy, platí i o těchto zaměstnancích.
§ 7.
Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto zákonnému opatření; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 36/1950 Sb., o výkonu veřejné správy ve věcech plavby.
§ 8.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
 
 
Dr. Dolanský v.r.
Poláček v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Štoll v.r.
Kopecký v.r.
Uher v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Beran v.r.
Dr. Škoda v.r.
Jonáš v.r.
Barák v.r.
Reitmajer v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Smida v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Plojhar v.r.
Dvořák v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Dr. Kahuda v.r.
David v.r.
Málek v.r.
Ďuriš v.r.
Maurer v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Neuman v.r.
Krosnář v.r.
Nosek v.r.
Machačová v.r.
Pospíšil v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Púčik v.r.