dnes je 25.2.2024

Input:

1/1962 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady

1/1962 Zb.
[zrušené č. 205/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1961
o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
V Zbierke zákonov Československej socialistickej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) sa vyhlasujú rovnakým spôsobom ako ostatné právne predpisy uverejňované v tejto zbierke
a) zákony Slovenskej národnej rady,
b) nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady vydané na základe zákonov Slovenskej národnej rady a na ich vykonanie,
c) uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktoré predsedníctvo určí na vyhlásenie v Zbierke zákonov,
d) iné opatrenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, ak to určí zákon alebo ak to vyžaduje povaha veci.
§ 2
Zákon Slovenskej národnej rady č. 6/1959 Zb. SNR o uverejňovaní zákonov Slovenskej národnej rady a predpisov vydaných na ich vykonanie sa zrušuje.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962; vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
 
Strechaj v. r.