dnes je 9.12.2023

Input:

1/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství

č. 1/1963 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 5. ledna 1963
o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství je ústřední orgán státní správy; jejím hlavním úkolem je centrálně zabezpečovat, aby se místní hospodářství řízené národními výbory rozvíjelo v souladu s ostatními odvětvími národního hospodářství a stále lépe uspokojovalo potřeby pracujících.
§ 2
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství plní v úzké spolupráci s národními výbory a jejich orgány zejména tyto úkoly:
a) na úseku místního hospodářství připravuje a projednává návrh plánu a kontroluje jeho plnění; řeší zásadní otázky organizace místního hospodářství; řídí jeho materiálně technické zásobování a odbyt; zajišťuje vysokou úroveň odborného vedení odvětví a organizuje jeho technický rozvoj; pečuje o výchovu učňů a napomáhá při výchově odborných technických kádrů; řídí výzkum a vývoj a zavádění nových druhů výrobků a služeb; vykonává působnost ústředního orgánu ve věcech metodických, cenových a mzdových a v otázkách normalizace a typizace;
b) zajišťuje hospodárnou správu a údržbu bytového majetku, vydávání a provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o stanovení nájemného a vedlejších platů;
c) zajišťuje provádění sběru všech surovin v rozsahu stanoveném vládou.
§ 3
Ústřední správu pro rozvoj místního hospodářství řídí její vedoucí, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.
§ 4
Působnost a organizaci Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství podrobněji upraví její statut, který vydá vláda.
§ 5
Pro zabezpečení svých úkolů může Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství vydávat na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.
§ 6
(1) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství se vytvoří z dosavadního Ústředního úřadu pro věci národních výborů, který se zrušuje.
(2) Z ostatních působností Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí na ministerstvo vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných společenských organizací a shromáždění, matrik, dále organizačně technické přípravy voleb a otázky souvisící se systemizací aparátu národních výborů.
§ 7
Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 85/1961 Sb., o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.
§ 8
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.