dnes je 26.2.2024

Input:

10/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947

č. 10/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 1947,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. listopadu 1947 Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947.
 
Gottwald v. r.
 
Úmluva
mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce.
President republiky Československé s jedné strany a president republiky Polské se strany druhé, vedeni přáním spolupracovati v duchu smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a republikou Polskou a protokolu - přílohy k této úmluvě, podepsaných dne 10. března 1947 ve Varšavě a přesvědčeni o tom:
že dějinné zkušenosti národů obou států ukazují jim na nutnost těsné spolupráce ve všech oborech,
že těsná spolupráce bude míti blahodárný vliv na vzrůst tvůrčí síly obou států a na blahobyt jejich obyvatelstva,
že taková spolupráce zesílí schopnost obou států k rozvoji hospodářských styků se státy třetími a tím vnese nové kladné prvky do hospodářství mezinárodního,
že trvalou spolupráci lze zaručiti jen tehdy, bude-li opřena o přesné právní normy a o řádně organisovaný aparát,
rozhodli se uzavřít k tomu cíli zvláštní úmluvu a jmenovali k tomu svými zmocněnci:
President
republiky Československé
pana Jana Masaryka,
ministra zahraničních věcí,
pana Doc. Dra Huberta Ripku,
ministra zahraničního obchodu.
President
republiky Polské
pana Dra Hilary Mince,
ministra průmyslu a obchodu,
pana Stefana Wierblowského,
velvyslance republiky Polské v Praze,
pana Doc. Dra Adama Rose,
zplnomocněného ministra,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek I.
Cíle československo-polské hospodářské spolupráce
Základními cíly hospodářské československo-polské spolupráce jsou:
a) nejvyšší rozvoj vzájemné výměny statků a služeb,
b) nejvyšší využití oboustranných možností dopravních v oboru dovozu, vývozu i průvozu a to na zemi, moři, řekách a ve vzduchu.
c) navázání těsné spolupráce hospodářské mezi jednotlivými úseky a obory polského a československého hospodářského života,
d) navázání těsné spolupráce mezi hospodářskými a technickými učilišti, jakož i ústavy vědeckými, výzkumnými a pokusnými obou států, jak za účelem vzájemné informace, tak i za účelem co možná širokého vzájemného zpřístupnění výsledků práce,
e) porady v oboru hospodářské činnosti obou států v organisacích a institucích mezinárodní povahy.
Článek II.
Prostředky k dosažení cíle.
Pro dosažení výše uvedených cílů obě vlády uzavírají níže uvedená ujednání, tvořící přílohy k této úmluvě:
A. V oboru výměny statků a služeb:
příloha čís. 1 smlouva