dnes je 17.4.2024

Input:

10/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků), platné do 31.12.1950

č. 10/1949 Zb.
[zrušené č. 167/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2, § 19, odst. 4 a § 30 zákona ze dne 21. července 1948, č. 199 Sb., o komunálních podnicích (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
Právní povaha komunálních podniků.
§ 1.
(1) Komunální podniky jsou organisační útvary veřejného hospodaření pro podnikatelskou činnost svazků lidové správy. Jsou právnickými osobami organisovanými ve formě obdobné národním podnikům (§ 156 ústavy).
(2) Komunální podniky jsou národním majetkem v rukou svazků lidové správy (v komunálním vlastnictví obcí, okresů nebo krajů podle § 149, odst. 2 ústavy).
§ 2.
Komunální podniky mají rozšířit a prohloubit veřejné hospodářství v těch oborech, odvětvích a úsecích podnikatelské činnosti, které se pro svou povahu, menší rozsah nebo místně omezený význam lépe hodí k tomu, aby byly provozovány v rámci hospodaření svazků lidové správy, a organicky doplňují poslání národních podniků v hospodářském zřízení státu. Mají sloužit potřebám obyvatelstva dotčeného správního celku v souladu s hospodářskými zájmy celostátními a poskytovat příjem svazkům lidové správy.
§ 3.
Všeobecné zásady pro hospodaření komunálních podniků.
(1) Komunální podniky buďtež vedeny podle zásad obchodního podnikání, pokud to není vyloučeno z důvodu veřejného zájmu, jemuž podnik slouží (§ 19, odst. 1 zákona). Zachovávání zásad obchodního podnikání nechť se děje s přihlédnutím k zájmům a potřebám obyvatelstva dotčeného území a v souladu s jednotným hospodářským plánem.
(2) Provozování komunálních podniků podle zásad obchodního podnikání nesmí být na újmu plnění správních úkolů uložených národním výborům.
ČÁST DRUHÁ.
Organisace komunálních podniků.
DÍL I.
Majetkové podstaty pro zřízení komunálních podniků.
(K §§ 2 až 6 zákona.)
Oddíl 1.
Druhy majetkových podstat.
§ 4.
Komunální podniky lze zřídit:
a) z majetku (majetkových podstat) dotčeného svazku lidové správy, jejž tento svazek má nebo jakýmkoli způsobem nabude (koupí, směnou, vyvlastněním, přídělem konfiskovaného majetku, darem a pod.),
b) ze znárodněného majetku (znárodněných majetkových podstat) přenechaného podniku lidové správy podle předpisů o znárodnění a
c) z majetku (majetkových podstat) jiných subjektů věnovaného přímo ke zřízení komunálního podniku.
Oddíl 2.
Zřízení komunálních podniků z majetku svazků lidové správy.
§ 5.
Rozdělení majetku.
Majetek svazku lidové správy se dělí pro účely zřizování komunálních podniků na
a) majetek podnikový,
b) majetek správní a
c) majetek smíšené povahy.
§ 6.
Podnikový majetek.
(1) Za podnikový majetek se považuje majetková podstata (soubor majetkových podstat), která, nejsouc určena k tomu, aby jí národní výbor plnil správní úkoly,
a) je prostředkem hospodářského podnikání (výroby, obchodu, poskytování služeb),
b) slouží k dosažení zisku a
c) tvoří hospodářský organisovanou jednotku.
(2) Za podnikový majetek svazků lidové správy