dnes je 21.7.2024

Input:

10/1952 Sb., Vládní nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech, platné do 14.8.1957

č. 10/1952 Zb.
[zrušené č. 34/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. dubna 1952,
k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 78 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech (dále jen zákon):
ČÁST PRVÁ.
Vynálezy.
Oddíl I.
Přihláška vynálezu.
§ 1.
(1) Přihláška vynálezu se podává u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty písemně. V přihlášce se musí uvést jméno a příjmení přihlašovatele, jeho bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a pracoviště, jakož i název vynálezu. Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o udělení patentu.
(2) Přihláška smí obsahovat jen jeden vynález.
§ 2.
(1) K přihlášce nutno připojit popis vynálezu ve dvojím vyhotovení a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení.
(2) Výkresy musí být zhotoveny na papíru formátu A 4, a to v jednom hlavním a jednom vedlejším vyhotovení. K hlavnímu vyhotovení jest použít bílého, silného a hladkého kreslicího papíru; výkres musí být proveden krycí černí. Vedlejší vyhotovení je kopií hlavního vyhotovení na průsvitném papíru.
§ 3.
V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy, modely nebo vzory provedení, musí být vynález popsán stručně, avšak jasně, přesně a úplně tak, aby podle něho bylo možno vynálezu používat. Na konci popisu budiž přesně vyznačeno a vymezeno, co má být předmětem patentu.
§ 4.
(1) K přihlášce připojí přihlašovatel prohlášení, že vynález je jeho dílem, a nenabízí-li vynález státu, také prohlášení, že není povinen jen nabídnout. Je-li přihlašovatel zaměstnancem ústavu, zařízení nebo podniku anebo orgánu státu a nenabízí-li vynález státu, vyrozumí úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty o podání přihlášky ústav, zařízení nebo podnik anebo orgán státu, u něhož je přihlašovatel zaměstnán.
(2) Podávají-li přihlášku ústavy, zařízení nebo podniky anebo orgány státu (§ 14 zákona), připojí prohlášení, že ten, jehož jménem přihlášku podávají, je původcem vynálezu nebo jeho dědicem, a uvedou okolnosti, z nichž je zřejmé, že původce nebo dědic jsou povinni nabídnout vynález státu. Pokud z takové přihlášky není patrno, že o jejím podání byl zpraven ten, jehož jménem se přihláška podává, oznámí mu úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty podání přihlášky.
§ 5.
(1) Podává-li přihlášku dědic, uvede v přihlášce také jméno, příjmení, poslední zaměstnání, pracoviště a bydliště původcovo a připojí prohlášení, že podle jeho vědomostí je zůstavitel původcem vynálezu; nenabízí-li vynález státu, připojí též prohlášení, že zůstavitel nebyl povinen vynález nabídnout státu. Dále připojí doklad o tom, že je dědicem.
(2) Stát v případě odúmrti má postavení dědice.
§ 6.
Zjistí-li soud při projednávání dědictví, že zůstavitel zanechal dosud nepřihlášený vynález, a není-li známo, kdo je dědicem, nebo je-li dědic nepřítomen, oznámí to úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty; v takovém případě ustanoví soud opatrovníka k podání přihlášky.
§ 7.
Podává-li přihlášku zmocněnec nebo zákonný zástupce, uvede v přihlášce také své jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště a připojí listinu prokazující jeho oprávnění k