dnes je 2.12.2023

Input:

10/1953 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení, platné do 30.6.1964

č. 10/1953 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. ledna 1953
o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) Dnem 31. prosince 1952 zaniká povinnost platit příspěvky zařízením pensijního nadlepšení (dále jen „zařízení“); povinnost platit příspěvky dlužné do tohoto dne zůstává nedotčena.
(2) Zaměstnanci, kteří jsou členy zařízení, mohou pokračovat v členství placením příspěvků, a to nejméně ve výši zaměstnaneckého podílu, který dosud platili, pokud nedojde k zrušení zařízení podle ustanovení § 2.
§ 2.
(1) Správní orgán zařízení se může za souhlasu závodního zastupitelstva zúčastněných závodů (podniků) usnést na zrušení zařízení; usnesení nabývá platnosti schválením Státního úřadu důchodového zabezpečení.
(2) Předseda státní komise důchodového zabezpečení může zrušit zařízení s menším počtem členů (pojištěnců a důchodců).
(3) Jmění zrušených zařízení přejde na stát (Státní úřad důchodového zabezpečení, na Slovensku Slovenský úřad důchodového zabezpečení), který ho použije k zajištění nároků jejich dosavadních členů podle zásad tohoto nařízení.
§ 3.
(1) Zařízení mohou k úhradě svých výdajů použít:
a) výnosu svého jmění podle stavu ke dni 31. prosince 1952,
b) příspěvků podle ustanovení § 1 odst. 2 a jiných příjmů z doby po 31. prosinci 1952.
(2) Zcizení a zatížení majetku zařízení vykázaného ke dni 31. prosince 1952, jakož i použití hotovostí a vkladů z doby před tímto dnem k účelu podle odstavce 1 je nepřípustné.
§ 4.
Správní orgán zařízení upraví výši nároků tak, aby náklady na dávky odpovídaly hodnotě úhradových prostředků použitelných podle § 3. To platí též o důchodech, na něž vznikl nárok přede dnem počátku účinnosti tohoto nařízení.
§ 5.
Ustanovení §§ 1, 3 a 4 platí přiměřeně pro pojištění redaktorů, pro kolektivní připojištění u Státního úřadu důchodového zabezpečení a pro pojištění na vyšší dávky na Slovensku.
§ 6.
(1) Předseda státní komise důchodového zabezpečení upraví v dohodě s ministrem financí a Ústřední radou odborů přiměřeně podle zásad tohoto nařízení nároky z pensijního nadlepšení:
a) skupin zaměstnanců, jejichž vynětí ze zákonného důchodového pojištění zaniklo před dnem 1. října 1948;
b) skupin zaměstnanců, u nichž byly před 1. říjnem 1948 splněny podmínky pro vynětí ze zákonného důchodového pojištění, protože jim zaměstnavatel zaručil služební smlouvou nebo jiným způsobem výhodnější pensijní nároky;
c) důchodců (pozůstalých), kterým vznikl nárok na důchod z pensijního nadlepšení zaměstnanců uvedených pod písm. a) nebo b) před 1. říjnem 1948.
(2) Vynětí zaměstnanců Národní banky Československé z národního pojištění důchodového zaniká dnem 31. prosince 1952. To platí též o důchodcích (pozůstalých), kteří dostávají důchod z pracovního poměru k Národní bance Československé. O zhodnocení doby, kterou tito zaměstnanci (důchodci) získali v pensijním zaopatření do dne 30. září 1948, pro národní pojištění důchodové a o úhradě jejich zákonných nároků za tuto dobu platí ustanovení vládního