dnes je 21.4.2024

Input:

10/1956 Sb., Nařízení, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění, platné do 16.11.1962

č. 10/1956 Zb.
[zrušené č. 108/1962 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra kultury
ze dne 10. dubna 1956,
kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění.
Ministr kultury nařizuje podle § 4 zákona č. 196/1949 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění:
§ 1.
(1) Oprávnění soukromě vyučovat jednotlivým oborům uděluje odbor pro školství a kultury rady okresního národního výboru, maje na zřeteli, aby bylo umožněno odborně kvalifikovaným jednotlivcům uplatnit se při umělecké výchově mládeže, zejména tam, kde není tato výchova dostatečně zajištěna veřejnými institucemi.
(2) Oprávnění nelze udělit uchazečům, kteří
a) byli pravomocně odsouzeni ke ztrátě čestných práv občanských, pokud tato ztráta trvá,
b) nejsou tělesně a duševně způsobilí k osobnímu výkonu oprávnění, anebo
c) nemají odbornou způsobilost pro příslušný obor umění.
§ 2.
(1) Odbornou způsobilost pro příslušný obor umění má, kdo nabyl učitelské způsobilosti pro vyučování tomuto oboru umění na školách uměleckého směru tím, že vykonal v příslušném oboru umění odbornou zkoušku způsobilosti pro učitele hudby a pohybového umění nebo úspěšně vykonal závěrečné zkoušky stanovení zkušebním řádem na vyšších odborných hudebních školách anebo úspěšně dokončil základní studium na vysoké škole příslušného uměleckého směru, a jde-li o studium na vysoké škole výtvarné, doplněné studiem na vysoké škole pedagogické.
(2) Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru může za odborně způsobilé uznat i jiné uchazeče vzhledem k jejich obecně uznané umělecké činnosti.
§ 3.
Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru může dočasně nedostatek odborné způsobilosti na dobu nezbytně nutnou prominout, avšak jen v mimořádných případech, zejména bylo-li by bez udělení oprávnění znemožněno vyučování příslušnému oboru umění v některé oblasti.
§ 4.
Osobám uvedeným v § 6 zákona č. 196/1949 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění, nebo uchazečům, kteří se již před nabytím účinnosti tohoto zákona zabývali domácím vyučováním v oboru umění, povolí odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru na žádost podanou do tří měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, aby i nadále soukromě vyučovali,
a) nevyskytují-li se u nich skutečnosti uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b),
b) nevykazuje-li jejich učitelská činnost hrubé nedostatky a
c) nepřerušili-li vyučování po nabytí účinnosti zákona č. 196/1949 Sb., po dobu delší jednoho roku, lež že by šlo o případ hodný zvláštního zřetele.
§ 5.
Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru odejme oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění tomu,
a) u koho odpadnou podmínky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b),
b) u koho učitelská činnost vykazuje hrubé nedostatky,
c) kdo nezahájí vyučování do jednoho roku po udělení oprávnění,
d) kdo nevyučuje po dobu delší jednoho roku, nejde-li o případ hodný zvláštního zřetele.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti