dnes je 17.4.2024

Input:

100/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948

č. 100/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. května 1948,
kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28 finančního zákona ze dne 17. prosince 1947, č. 215 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948 (dále jen „finanční zákona“):
§ 1.
Základem hospodaření podle státního rozpočtu jest rozpočet upravený podle § 26, odst. 1 finančního zákona a předložený podle § 26, odst. 2 téhož zákona parlamentní kontrolní a úsporné komisi. Rozpočtovými prostředky (dále jen „úvěry“) jest rozuměti částky uvedené v takto upraveném rozpočtu; podrobnostmi rozpočtů jednotlivých kapitol (jednotlivých státních podniků) jest rozuměti podrobnosti rovněž takto upravené.
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje.
§ 2.
(1) Při poukazování úvěrů na správní výdaje podle § 2, odst. 1 finančního zákona jest potvrditi ve spise, že se poukazovanou částkou nepřekročuje dvanáctina celoročně rozpočtené částky nejnižšího rozpočtového odvětví. Nejnižším rozpočtovým odvětvím jest každá nejnižší částka, která je uvedena v rozpočtech jednotlivých kapitol připojených k finančnímu zákonu pro účel tam stanovený.
(2) Bylo-li poukázáno v některém měsíci výjimečně více než dvanáctina a není-li toto překročení uhrazeno úsporami z minulých měsíců, budiž částka, o kterou bylo se souhlasem ministra financí poukázáno více, vyrovnána v některém pozdějším měsíci, nejpozději v prosinci roku 1948.
B. Investiční výdaje.
§ 3.
(1) Při poukazování úvěrů na investiční výdaje podle § 5, odst. 1 prvé věty finančního zákona jest potvrditi ve spise, že výdaj pro určitý úřad, ústav, školu a pod. a pro určitý účel některé položky nejnižšího rozpočtového odvětví v podrobnostech rozpočtu jednotlivých kapitol na rok 1948 nepřevyšuje v tomto roce u stavebních výdajů investičních částku 100.000 Kčs, u ostatních výdajů investičních částku 50.000 Kčs.
(2) Souhlas ministra financí jest si vyžádati již k opatření, které by mohlo způsobiti výdaj, jímž by byla překročena na rok 1948 částka, uvedená v odstavci 1.
(3) V návrzích na souhlas ministra financí podle § 5, odst. 1 druhé věty finančního zákona třeba odůvodniti, že jde o práce nebo dodávky, jež neodporují prováděcím plánům podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu.
C. Ustanovení všeobecná.
§ 4.
(1) Při hospodaření úvěry vlastní státní správy jest postupovati podle § 6 finančního zákona, při čemž jest opatřovati jen nutné potřeby státní. Nutné potřeby státní jsou takové, jejichž neodkladného uspokojení vyžaduje plnění zákonných závazků nebo jiných nezbytných úkolů státu, zejména zabezpečení nerušeného chodu státní správy. Nutnost jest třeba posuzovati především s hlediska celostátního a nikoliv jen s hlediska resortního.
(2) Úvěrů povolených pro určitý účel se smí použíti za podmínek stanovených v odstavci 1 jen ve výši nezbytně potřebné k dosažení tohoto účelu. To platí také o uvolňování zúčtovatelných záloh, jež mohou býti povolovány jen v mezích příslušných předpisů a ve výši potřebné pro příslušný účel a jichž lze použíti jen do konce roku 1948.