dnes je 2.12.2023

Input:

100/1951 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1953

č. 100/1951 Zb.
[zrušené č. 103/1953 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra
ze dne 21. prosince 1951
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1.
Rejstřík trestů vede generální prokuratura.
§ 2.
(1) Do rejstříku trestů se zapisují tresty pravomocně uložené:
a) soudem,
b) národním výborem, pokud nebyly uloženy v blokovém řízení.
(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.
(3) Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších než osmdesát let se z rejstříku trestů odstraní.
§ 3.
Soudy a orgány státní správy jsou povinny sdělovat generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 4.
(1) Výpis z rejstříku trestů se vydá jen soudu nebo orgánu státní správy anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost.
(2) Ve výpisu, který se vydává soudu nebo orgánu státní správy k účelu trestního řízení, se uvedou zápisy o všech trestech uložených soudem nebo národním výborem; jinak se ve výpisu uvedou jen zápisy o hlavních a vedlejších trestech uložených soudem při dosud nezahlazeném
a) nepodmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo trestu těžšímu,
b) odsouzení k nápravnému opatření, byl-li tento trest nebo jeho zbytek přeměněn v trest odnětí svobody,
c) podmíněnému odsouzení, byl-li dodatečně nařízen výkon trestu.
(3) Kromě případů uvedených v odstavci 1 nebo v širším rozsahu, než je stanoveno v odstavci 2, lze výpis z rejstříku trestů vydat jen tehdy, vyžaduje-li to důležitý obecný zájem.
§ 5.
Zrušuje se nařízení ministra spravedlnosti č. 117/1950 Sb., o rejstříku trestů.
§ 6.
Toto nařízení nabývá na účinnosti dnem 1. ledna 1952.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dr. Rais v. r.
 
též za ministra Noska