dnes je 26.5.2024

Input:

101/1947 Sb., Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů, platné do 27.12.1950

č. 101/1947 Zb.
[zrušené č. 184/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 28. května 1947
o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
O redaktorech a čekatelích.
§ 1
(1) Redaktorem je zaměstnanec časopiseckého nebo zpravodajského podniku nebo zařízení, který jako hlavní povolání vykonává duševní činnost za tím účelem, aby myšlenky , vyjádřené slovem nebo obrazem buď jeho vlastním nebo cizím vyšly tiskem v redakční části tiskopisu, nebo byly projeveny zvukovou reprodukcí.
(2) Ustanovení tohoto zákona vztahují se na redaktory (čekatele) v pracovním poměru soukroměprávním nebo veřejnoprávním.
§ 2
(1) Redaktorem podle § 1 může býti, kdo:
a) je československým státním občanem, dosáhl 21 roků a není vyloučen ze zápisu do stálých seznamů voličských;
b) byl činný po dobu nejméně šesti měsíců jako redaktorský čekatel (odstavec 2), ačti příslušný svaz neuzná, že čekatelská doba byla nahrazena dopisovatelstvím nebo externím spolupracovnictvím nebo jiným způsobem, rovnocenným řádné praxi čekatelské
c) nebyl odsouzen podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16. Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., nebo podle ustanovení § 4 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, nebo kdo nebyl právoplatně odsouzen, podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, doplněného zákonem ze dne 16. května 1946, č. 123 Sb., nebo podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 15. května 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, ve všech případech ve znění předpisů je měnících a doplňujících. Při odsouzení jen k trestu veřejného pokárání pro provinění proti národní cti nebo podle § 5 nařízení Slovenské národní rady č. 33/45 Sb. n. SNR může disciplinární rada příslušného svazu na žádost odsouzeného, nešlo-li o čin spáchaný při výkonu novinářské činnosti, posouditi, zda čin je takového rázu, že odůvodňuje vyloučení z redaktorské činnosti na určitou dobu nebo navždy;
d) nebyl pravoplatně odsouzen pro trestný čin, spáchaný z pohnutky nízké nebo nečestné nebo ke ztrátě čestných práv občanských;
e) nebyl podle rozhodnutí § 11 tohoto zákona zbaven způsobilosti býti redaktorem, pokud toto omezení trvá.
(2) Do pracovního poměru jako redaktorští čekatelé mohou vstoupiti osoby starší 18 let, které jinak jsou způsobilé státi se redaktory. Po platové stránce posuzují se čekatelé jako začátečníci.
(3) Nevyhovuje-li osoba, která je v pracovním poměru redaktorském, podmínkám zákonem stanoveným, je to důvod pro předčasné zrušení pracovního poměru.
(4) Pro osoby, které v den, kdy tento zákon nabyl účinnosti, byly již v pracovním poměru ze dne 3. července 1936, č. 189 Sb., o pracovním poměru redaktorů, neplatí podmínka dosaženého 21. roku a šestiměsíční činnosti čekatelské.
(5) Pokud se na osoby uvedené v § 1 a 2 nevztahují předpisy o