dnes je 21.5.2024

Input:

101/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory, platné do 14.4.1992

č. 101/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. července 1950
o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Osvětové rady, zřízené dekretem presidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, se zrušují.
§ 2.
(1) Působnost místních osvětových rad se přenáší na místní národní výbory, působnost okresních osvětových rad na okresní národní výbory a působnost zemských osvětových rad a osvětové rady při pověřenectvu informací a osvěty na krajské národní výbory.
(2) Likvidaci místních a okresních osvětových rad provedou národní výbory, na které přechází jejich působnost. Likvidaci zemských osvětových rad a osvětové rady u pověřenectva informací a osvěty provede ministerstvo informací a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr informací a osvěty v dohodě s ministrem vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Kopecký v. r.