dnes je 21.7.2024

Input:

101/1953 Sb., Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek

č. 101/1953 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, probíhá promlčecí doba aspoň tříletá, nepromlčí se před uplynutím roku 1955.
(2) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž skončila promlčecí doba aspoň tříletá v době od 1. ledna 1949 do dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, lze uplatnit do konce roku 1955, ačli tomu již nebrání pravomocné rozhodnutí.
§ 2.
Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního, pro nároky z poměrů směnečných a pro pohledávky z právních poměrů upravených zákonem č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, a předpisy podle něho vydanými.
§ 3.
K započtení proti pohledávkám, jichž uplatnění umožňuje tento zákon, hodí se i pohledávky promlčené v době od 1. ledna 1949 do konce roku 1955. Tím nejsou dotčena zvláštní ustanovení, vylučující započtení pohledávek proti státu.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Škoda v. r.