dnes je 21.7.2024

Input:

102/1951 Sb., Zákon o přebudování národního pojištění, platné do 31.12.1956

č. 102/1951 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o přebudování národního pojištění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Veliké dílo národního pojištění je jednou z hlavních vymožeností pracujícího lidu, které dosáhla dělnická třída svým slavným únorovým vítězstvím. Učíce se ze zkušeností Sovětského svazu, přebudujeme národní pojištění tak, aby podporovalo rozvoj výroby, aby všestranně a stále dokonaleji pečovalo o pracujícího člověka, aby pracující v něm byly sami hospodáři a sami za ně přímo odpovídali a aby tak pojištění v souladu s rozvojem výroby bylo nástrojem k trvalému zvyšování životní úrovně všech pracujících.
§ 2.
Oddělení nemocenského a důchodového pojištění.
Národní pojištění důchodové se odděluje od národního pojištění nemocenského.
Nemocenské pojištění.
§ 3.
(1) Pracující sdružení v Revolučním odborovém hnutí spravují nemocenské pojištění a v něm rozhodují. Jde-li o nemocenské pojištění členů jednotných zemědělských družstev, děje se tak ve spolupráci se zástupci družstevně hospodařících rolníků.
(2) Co stanoví tento zákon o nemocenském pojištění, platí též pro obor rodinných přídavků.
(3) Ústřední rada odborů je vrcholným orgánem nemocenského pojištění; vykonává též působnost, která dosud příslušela ministerstvu pracovních sil ve věcech nemocenského pojištění, jakož i podpůrných zařízení a fondů pro krátkodobé podpory v závodech.
(4) Ústřední rada odborů spravuje prostředky nemocenského pojištění odděleně od vlastního jmění Revolučního odborového hnutí. Příjmy a výdaje nemocenského pojištění jsou rozpočtovány ve státním rozpočtu.
(5) Ústřední rada odborů předkládá vládě výroční zprávu o nemocenském pojištění.
§ 4.
(1) Ústřední rada odborů přebuduje nemocenské pojištění tak, aby se přiblížilo pracujícím, aby jeho dávky byly v souladu se zájmy výroby a pracujících a se zásadou odměny podle zásluhy a aby jeho provádění bylo zjednodušeno a zhospodárněno. Za tím účelem Ústřední rada odborů především:
a) bude postupně přenášet provádění nemocenského pojištění do závodů a na odborové svazy, při čemž správy závodů budou obstarávat administrativní úkoly spojené s prováděním nemocenského pojištění,
b) přebuduje dávkovou soustavu nemocenského pojištění,
c) upraví opravné řízení ve věcech dávkových tak, aby o opravných prostředcích rozhodovali sami pracující.
(2) Předpisy, kterými Ústřední rada odborů upravuje rozsah, výši a zásadní podmínky dávek, opravné řízení o nich, jakož i sazby pojistného vyžadují souhlasu vlády a předseda vlády je vyhlašuje ve Sbírce zákonů. Ostatní zásadní předpisy, vydávané k provedení úkolů uvedených v odstavci 1, vyhlašuje Ústřední rada odborů v úředním listu.
§ 5.
Až do přebudování nemocenského pojištění působí dále pod řízením Revolučního odborového hnutí v oboru nemocenského pojištění Ústřední národní pojišťovna a její organisační složky, a to s přiměřeným počtem zaměstnanců, kteří byly dosud činni pro nemocenské pojištění. Ústřední rada odborů provede potřebné změny v organisaci Ústředí národní pojišťovny a jejích organisačních složek.
Důchodové zabezpečení.
§ 6.